Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVADA YER ALMAYAN MİRASÇININ DAVAYA KATILIMI SAĞLANMASI VEYA TEREKEYE MÜMESSİL ATANMAK SURETİYLE USULİ EKSİKLİK GİDERİLMESİ GEREĞİ


İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
8. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 41 
Karar: 2017 / 53 
Karar Tarihi: 15.02.2017

(6100 S. K. m. 114, 115, 353)

 

Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, davalılar tarafından süresi içinde istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Dava, trafik kazası sonucunda ölüm nedeniyle manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hükme karşı, davalılar tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

 

Dava başlangıçta A. Ö. ve İ. Ö. tarafından destekleri Ö. Ö.`ün vefatı nedeniyle ikame olunmuş; yargılama sırasında davacı A. Ö.`ün yaşamını yitirmesi üzerine İ. Ö. yararına, Ö. Ö.`ün destek ilişkisi ve A. Ö.`ün de mirasçısı olması nedeniyle manevi tazminat takdir edilmiştir.

 

Dosyada mevcut veraset belgesi örneğinden, yargılama sırasında 18/05/2016 tarihinde vefat eden A. Ö.`ün mirasçılarının İ. Ö. ve Ş. Ö. olduğu; davacı vekilinin 25/10/2016 günlü oturumundaki beyanına göre, mirasçılardan Ş. Ö.`ün davaya katılma talebinin bulunmadığı ve mirasçı İ. Ö. yönünden davanın yürütülmesinin talep edildiği; mahkemece, mirasçı Ş. Ö.`e tebligat yapılmaksızın yazılı biçimde karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Yargılama sırasında vefat eden davacı A. Ö. mirasçıları arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmakta olup; davanın tüm mirasçılar tarafından birlikte takip edilmesi veya terekeye mümessil tayin edilmesi gerekir. Bu yön, dava şartlarından olup; mahkemece, re`sen (kendiliğinden) göz önünde tutulmalıdır. (HMK. m. 114/1-d). Şu durumda, davada yer almayan mirasçı Ş. Ö.`ün davaya katılımı sağlanmalı veya terekeye mümessil atanmak suretiyle usuli eksiklik giderilmelidir. (HMK. m. 115/2). (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi`nin 22/06/2016 gün ve 2016/8400-7644; 20/10/2016 gün ve 2014/11105-2016/9151 sayılı içtihatları). Dava şartlarına aykırı olarak karar verilmesi yerinde görülmemiş ve dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir. (HMK. m. 353/1 -a/4).

 

KARAR:Gerekçeuyarınca;

 

1- İstinaf istemine konu ve başlıkta yazılı ilk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,

 

2- Dosyanın, yukarıda gösterilen biçimde inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

 

3- Öteki istinaf itirazlarının bu aşamada incelenmesine YEROLMADIĞINA,

 

4 -Peşin yatırılan istinaf karar ve ilam harcının istek halindedavalılara İADESİNE,

 

5- Dosya üzerinde inceleme yapılması nedeniyle davalılar yararına avukatlık ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

 

HMK. m. 353/1-a/4 hükmü uyarınca, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve KESİN olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2017 (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube