Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVAYA KATILANIN YANINDA KATILDIĞI TARAFLA BİRLİKTE HAREKET ETME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI

T.C DANIŞTAY 
.İdari Dava Daireleri Kurulu 
Esas: 2011/ 1658 
Karar: 2011 / 776 
Karar Tarihi: 29.09.2011,

(4054 S. K. m. 4, 5, 6, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55) (2577 S. K. m. 10, 11, 14, 31) (1086 S. K. m. 53, 57) (Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği m. 2, 8) (13. DD. 18.04.2011 T. 2008/13183 E. 2011/1656 K.)

İstemin Özeti: Danıştay Onüçüncü Dairesi`nin 18.4.2011 günlü, E:2008/13183, K:2011/1656 sayılı kararını, davalı idare yanında davaya katılan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. temyiz etmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Bülent Küfüdür

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu`nca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 14. maddesine göre, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenildikten sonra gereği görüşüldü:

Davacı şirketin, Turkcell`in katıl kazan türündeki kampanyalarına ilişkin olarak müdahil pazarlama hizmetleri sunan firmalarla yapmış olduğu münhasırlık içeren anlaşmalar yoluyla 4054 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddesini ihlal ettiğine ilişkin başvurusu üzerine yapılan ön araştırma sonucunda alınan 27.12.2007 günlü, 461 sayılı Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen kısmen iptal, kısmen karar verilmesine yer olmadığına ilişkin 18.4.2011 günlü, E:2008/13183, K:2011/1656 sayılı kararı, davalı idare yanında davaya katılan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 31. maddesiyle yollamada bulunulan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 53. maddesinde, <hakkı veya borcu bir davanın neticesine bağlı olan> üçüncü şahsın, iki taraftan birine katılmak için davaya müdahale edebileceği; 57. maddesinde de, müdahilin katıldığı tarafla birlikte hareket edeceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 18.4.2011 günlü, E:2008/13183, K:2011/1656 sayılı kararını, davaya davalı idare yanında katılan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.`nin temyiz ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davaya katılanın yanında katıldığı tarafla birlikte hareket etme koşulunun gerçekleşmemiş olması nedeniyle, temyiz isteminin incelenmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin incelenmeksizin reddine, kullanılmayan 30,30 lira yürütmenin durdurulması harcının isteği halinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.`ye iadesine, 29.09.2011 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube