Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ


T.C YARGITAY 
22.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 14201 
Karar: 2015 / 18509 
Karar Tarihi: 27.05.2015

DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı ... Şti. Avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, ikramiye alacağının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile ikramiye alacağının davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı ... şirketi duruşmaya gelmediği gibi cevap dilekçesi de vermemiştir.

Davalı .... vekili, mahkemenin yetkisiz olduğunu, husumet itirazlarının olduğunu, davalının iş ilişkisinin sona erdiği tarihte işvereninin diğer davalı ... olduğunu, davacının tüm hak ve alacaklarından diğer davalının sorumlu olduğunu, davacının vasıfsız kümes işçisi olduğunu, asgari ücretle çalıştığını, asgari ücretten fazla maaş aldığının doğru olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Taraflar arasında davalı işverene yapılan tebligatın usulüne uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Davalı vekili temyiz dilekçesinde mahkemece taraf teşkilinin usulüne uygun olarak sağlanmadığını, yapılan tebligatların usulüne uygun olmadığını, tebligatların müvekkiline ulaşmadığını ve cevap haklarının kısıtlandığını, bu nedenle taraf teşkili sağlanmadığından kararın bozulmasını istemiştir.Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddianın ileri sürülmesi ve savunmanın yapılabilmesi ile delillerin eksiksiz olarak toplanılıp tartışılabilmesi öncelikle tarafların yargılamadan haberdar edilmeleri ile mümkündür. Hasımsız davalar hariç olmak üzere dava dilekçesi ile duruşma gün ve saati karşı tarafa tebliğ edilmeden ve taraf teşkili sağlanmadan, davaya bakılamaz, yargılama yapılamaz.

Dava ile ilgili olan kişilerin davaya ilişkin bir işlemi öğrenebilmesi için, tebligatın usulüne uygun olarak yapılması, duruşma gün ve saatinin muhataba bildirilmesi gerekmektedir.

Somut olayda meşruhatları içeren dava dilekçesi ekli tebligatın ve duruşma gününü bildiren tebligatın dava dilekçesinde bildirilen davalı ... şirketinin şirket adresine gönderildiği, tebligatın şirket çalışanına tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

7201 sayılı Kanun’un 12. ve 13. maddeleri uyarınca, tüzel kişilere tebliğ yetkili temsilcilerine, bunlar birden fazla ise yalnız birine yapılır. Temsile yetkili kişinin herhangi bir sebeple tebliğ yapıldığı sırada işyerinde bulunmaması veya bizzat alamayacak durumda olması halinde, kendisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürüne, bu da mümkün değilse, tüzel kişinin o yerdeki memur veya işçilerinden birine yapılmalıdır. Bu sıraya uyulması kanuni zorunluluk olup, aksi takdirde tebligat usulsüz sayılacaktır. Tebligat tüzel kişinin yetkili temsilcisine yapılmamış ve sıralı kişilere yapılmışsa, bunun nedenlerinin açıkça ve ayrıntılı olarak tebligat mazbatasına yazılması gerekir. Yukarıdaki açıklamalar ışığı altında değerlendirildiğinde, dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliğ işlemlerinin, mevzuat kapsamında yöntemince yapılmadığı ve bu sebeple geçersiz olduğu açıktır. 

Bu sebeple, davalı ... Anayasanın 36. maddesinde de açıklanan savunma hakkını kullanabilmesi için dava dilekçesi ve davetiyenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde tebliğ edilmesi zorunludur. Kamu düzenine ilişkin bu yönün gözardı edilerek, davalının yokluğunda yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozma sebebidir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube