Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SATIŞ İLANINDA TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 3042 
Karar: 2017 / 10827 
Karar Tarihi: 18.09.2017

(2004 S. K. m. 21, 38, 134) (818 S. K. m. 226) (7201 S. K. m. 35)
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Borçlu tarafından, sair sebeplerle beraber satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği de ileri sürülerek ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece, borçluya daha önce usulüne uygun tebligat yapılmadan TK`nun 35. maddesine göre tebligat yapılmasının usulsüz olduğu gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği görülmüştür.
 
İİK`nun 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece "BK`nun 226. maddesinde yazılı", "satış ilanı tebliğ edilmemiş olması", "satılan malın esaslı niteliklerindeki hata" ve "ihaledeki fesat" nedenleriyle ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir.
 
İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında;
 
1) İhaleye fesat karıştırılmış olması,
 
2) Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,
 
3) İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,
 
4) Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde kabul edilmektedir.
 
Somut olayda, borçlu tarafından süresinde icra mahkemesine başvurularak 22/03/2016 tarihinde yapılan ihalenin feshi talebinde bulunulduğu, mahkemece borçluya gönderilen satış ilanının usulsüz tebliğ edildiği gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği görülmektedir.
 
İİK`nun 21/2. maddesinde; "İlamda ve 38. maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu, keyfiyeti birbirlerine noter vasıtası ile bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanunu`nun 35. maddesi uygulanır" yasal düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre; borçlunun adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması halinde, ipotek akit tablosunda yazılı adresine, daha önce usulüne uygun tebligat yapılmamış olsa bile Tebligat Kanunu`nun 35.maddesine göre tebligat yapılabilir.
 
Takibe dayanak yapılan borçluya ait taşınmazın ipotek resmi senedinde borçlu adresinin; "..." olarak yazılı olduğu, icra emrinin, takip talebinde yer alan adresine çıkarılıp iade olması üzerine, sonraki tüm tebligatların borçlunun ipotek resmi senedinde bildirdiği adresine tebliğe çıkarıldığı, satış ilanının da aynı adrese çıkarılarak TK`nun 35. maddesine göre 09/02/2016 tarihinde tebliğ edildiği belirlenmiştir.
 
Öte yandan dosya içinde yer alan UYAP sorgusunda borçlunun adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmadığı anlaşılmıştır.
 
Bu durumda borçlunun ipotek akit tablosunda yazılı adresine Tebligat Kanunu`nun 35. maddesine göre tebligat yapılmasında yasaya aykırılık yoktur.
 
O halde, mahkemece, yukarıda yazılı gerekçeyle satış ilanının usulüne uygun tebliğ edildiğinin kabulü ile ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube