Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 12882 
Karar: 2015 / 25265 
Karar Tarihi: 20.10.2015

MAHKEMESİ : Ankara 5. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 27/01/2015

NUMARASI : 2015/15-2015/26Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; meskeniyet şikayetinde bulunduğu ve haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin süreden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 11, Avukatlık Kanunu`nun 41 ve HMK`nun 73, 81, 82, 83. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.

Şikayetçi borçlu vekili Av. S.. K.. tarafından, 11.10.2010 tarihinde vekalet harcı yatırılarak takip dosyasına vekalet sunulduğu, dolayısıyla adı geçen avukatın şikayetçi- takip borçlusunu temsil ettiği ve böylece borçlunun takipte vekille temsil edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda artık dosyaya ilişkin işlemlerin şikayetçi borçlu vekiline tebliğ edilmesi gerekir.

Somut olayda, şikayete konu hacze ilişkin 103 davetiyesi ve kıymet takdiri raporunun şikayetçi borçlu vekiline 31.12.2014 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarih itibari ile süresinde haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu görülmüştür.

O halde, mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken süreden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube