Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ


 
T.C YARGITAY 
19.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 12086 
Karar: 2017 / 5874 
Karar Tarihi: 14.09.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -Davacı vekili, eczane işleten müvekkili ile davalı ... arasında Eczanelerden İlaç Teminine Dair Tip Sözleşme /Protokol imzalandığını, sözleşmeye uygun olarak hastalara ilaç temin edildiğini, bu satışlardan doğan fatura bedellerinin davalı kurum tarafından ödenmemesi üzerine ... 9. İcra Müdürlüğü’ nün 2014/18716 E sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalının borca itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, taraflar arasında 2011 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 06.05.2011 tarihinden geçerli olmak üzere düzenlendiği, davacıya ek protokolün imzalanması için gönderilmiş bir tebligat olmadığı, davacının sözleşme yenilenmesi ile ilgili olarak resmi olarak bilgilendirilmediği, davacının sözleşme yenilenmesi için verilen süreden sonra MEDULA ekranının davalı kurum tarafından işlem yapmasına kapatılmadığı, protokoldeki hüküm uyarınca davacının sözleşmesi yeni sözleşmenin imzası tarihine kadar devam ettiği, protokol hükümlerine göre davalıdan reçete bedellerini tahsil etmek hakkının mevcut olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 14/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube