Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT


T.C YARGITAY 
6.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 4857 
Karar: 2014 / 5955 
Karar Tarihi: 08.05.2014

MAHKEMESİ : Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 25/02/2014

NUMARASI : 2013/716-2014/143Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

HMK.nun hukuki dinlenilme başlıklı 27.maddesi uyarınca davanın tarafları, kendi haklarıyla bağlantılı olarak hukuki dinlenme hakkına sahip olup, bu hak yargılama ile ilgili bilgi sahibi olunmasını da içerir. Bu kapsamda kural olarak, duruşma yapılması zorunlu olan çekişmeli yargıda hakim, Kanunun gösterdiği istisnalar dışında tarafları dinlemeden veya iddia ve savunmalarını bildirmeleri için Kanuna uygun biçimde davet etmeden hükmünü veremez. 

Hukuki dinlenme hakkının gereği olarak, taraflar duruşmaya çağrılmadan hüküm verilememesi, Anayasa`nın 36.maddesiyle düzenlenen iddia ve savunma hakkının kullanılmasına olanak tanınması ilkesinin, doğal bir sonucudur. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin 6.maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının da en önemli unsurudur. Gerçekten savunma hakkını güvence altına alan T.C. Anayasası`nın 36.maddesi ile 6100 Sayılı HMK.nun 27.maddesinde açıkça belirtildiği üzere, mahkemece davalı taraf, dinlenmek ve savunması alınmak üzere kanuni şekillere uygun olarak davet edilmediği için hüküm verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Olayımıza gelince; Davacı vekili dava dilekçesinde davalının adresini; Atatürk mahallesi Anafartalar caddesi A Blok no:.. Büyükçekmece/İstanbul olarak göstermiş, mahkemece dava dilekçesi A blok ibaresi olmadan tebliğe çıkartılmış ve tebligat davalının tanınmaması nedeniyle iade edilmiştir. Mahkemece davalının mernis adresi araştırılmış ve dava dilekçesi Atatürk mahallesi Anafartalar caddesi B Blok no:.. Büyükçekmece/İstanbul adresinde Tebligat Kanun`unun 21/2 maddesi uyarınca yapılmıştır. Hüküm ise aynı zamanda kiralanan konutun adresi olan A blok adresine tebliğ edilmiştir. Hükmü süresinde temyiz eden davalı kiracı A blokta oturduğunu, B blokta oturmadığını, dava dilekçesi tebliğinin usülsüz olduğunu ileri sürmüştür. Mahkemece dava dilekçesi, davacının dilekçesinde gösterdiği, aynı zamanda kiralananın adresi olan Atatürk mahallesi Anafartalar caddesi A Blok no:. Büyükçekmece/İstanbul adresine yapılması gerekirken davalının oturmadığı adrese dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilerek davalının yokluğunda yargılamanın yapılması ve davalının hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir. 

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 08.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube