Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 12087 
Karar: 2014 / 14209 
Karar Tarihi: 13.05.2014

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 12. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 14/01/2014

NUMARASI : 2013/422-2014/33Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu aleyhinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan icra takibinde örnek 10 nolu ödeme emri tebligatının usülsüzlüğü şikayeti ile icra mahkemesine başvurulmuş, mahkemece tebligatın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 21/1. maddesine uygun olduğu gerekçesiyle şikayet reddedilmiştir.

Tebligat usülsüzlüğüne yönelik şikayetin İİK.nun 16/1. maddesi gereğince bu işlemin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması zorunludur.

Somut olayda, şikayetçi borçlu şirket yetkilisi olan Güner Demir`in 11.01.2013 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak haciz nedeniyle 10.01.2013 tarihinde takipten haberdar olduklarını belirterek dosya fotokipisini istediği, bu haliyle şikayetçinin usülsüz tebligattan en geç 10.01.2013 günü itibariyle haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Bu haliyle borçlunun 26.07.2013 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvuru İİK.nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük süreden sonra olduğundan, mahkemece istemin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken işin esasının incelenmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden, sonucu itibariyle doğru kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 25,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/05/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube