Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Nafaka borcu dışında borçluya SSK.`dan bağlanan emekli maaşı haczedilemez

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2004/ 7009 
Karar: 2004 / 11436 
Karar Tarihi: 06.05.2004

ÖZET: Nafaka borcu dışında borçluya SSK.`dan bağlanan emekli maaşı haczedilemez ve haczedilmezliğe ait bu husustaki şikayetler de süresiz şikayetlere tabidir. Ne var ki, borçlu tarafça takibin kesinleşmesinden ve hacizden sonra emekli işçi aylığına haciz konulmasına muvafakat ettiğinin anlaşılmış olmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve yasaya uygun mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

(506 S. K. m. 121) (2004 S. K. m. 83)

Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen tetkikinin borçlu vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

506 S. Kanunun 121. maddesi gereğince nafaka borcu dışında borçluya SSK.`dan bağlanan emekli maaşı haczedilemez ve haczedilmezliğe ait bu husustaki şikayetler de süresiz şikayetlere tabidir. Ne var ki, borçlu tarafça takibin kesinleşmesinden ve hacizden sonra İİK. nun 83/a maddesine aykırı düşmeyecek şekilde emekli işçi aylığına haciz konulmasına muvafakat ettiğinin anlaşılmış olmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve yasaya uygun mahkeme kararının İİK. nun 366. ve HUMK. nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 10.100.000.-TL. onama harcı peşin alındığından mahsubuna, bakiye kalmadığından başka harç alınmasına yer olmadığına, 06.05.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube