Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAAŞ HACZİ VE TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 8 
Karar: 2017 / 5070 
Karar Tarihi: 30.03.2017

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine ilişkin dilekçenin reddini mutazammın 07.10.2016 tarih ve 2016/16264-20925 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibine karşı, şikayetçi üçüncü kişi şirketin, borçlunun çalıştığı işyeri olan şikayetçiye gönderilen maaş haczi müzekkeresi tebliğ işleminin usulsüz olduğundan bahisle İİK`nun 356. maddesi gereğince takip dosyasına borçlu olarak kaydedilmesinin yanlış olduğunu ileri sürerek icra müdürlüğünün 28.8.2014 tarihli işleminin iptali ve araçlarına konan hacizlerin kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, 21.01.2016 tarihinde dosya borcunun şikayetçi tarafından ödenmesi suretiyle dosyanın infaz edilmiş olduğu ve haciz müzekkeresinin de işlerliğini yitirdiği gerekçesiyle dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, iş bu kararın şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 07.10.2016 tarih ve 2016/16264 Esas - 2016/20925 Karar sayılı ilamı ile temyiz dilekçesinin süre aşımı bakımından reddedildiği, şikayetçi tarafından karar düzeltme talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

İİK`nun 363/2. maddesi uyarınca icra mahkemesince verilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz edilebilir.

Somut olayda, mahkemece şikayetçinin yüzüne karşı verilen 09.3.2016 tarihli kararın şikayetçi vekilinin yasal sürede 21.3.2016 tarihinde yaptığı başvuru ile temyiz edildiği görülmektedir.

Bu itibarla, şikayetçinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 07.10.2016 tarih ve 2016/16264 Esas - 2016/20925 Karar sayılı temyiz dilekçesinin reddine dair kararının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verilerek, şikayetçinin temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi;

Takip dosyasının incelenmesinde; şikayetçi üçüncü kişi ... A.Ş.`ye borçlunun adı geçen şirkette çalışması nedeniyle maaş haczi müzekkeresi gönderildiği, şikayetçi tarafından müzekkereye cevap verilmemesi nedeniyle İİK`nun 356. maddesi gereğince şikayetçinin takip dosyasına borçlu olarak kaydedildiği ve araçlarına haciz uygulandığı, şikayetçi tarafından şikayet tarihi ile aynı gün olan 21.01.2016`da dosya borcunun tamamının icra müdürlüğü hesabına banka havalesi yoluyla ödendiği görülmektedir. 

Şikayetçi tarafından açıkça şikayetten vazgeçilmedikçe dosya borcunun ödenmiş olması, icra mahkemesince usulsüz tebligat ve haczin kaldırılmasına ilişkin şikayetin incelenmesine engel teşkil etmez. Her dava (ve şikayet) yapıldığı andaki şartlara göre değerlendirilmelidir.

Haciz müzekkeresi tebligatı usulsüzlüğünün tespiti ve dolayısıyla tebliğ tarihinin düzeltilmesi durumunda, şikayetçinin İİK`nun 356. maddesi gereğince sorumluluğunun doğup doğmayacağı sübuta erecek olup araçlarına konulan hacizlerin de kaldırılabilmesi ihtimali olacağından, şikayetçinin şikayette hukuki yararı bulunmaktadır.

O halde mahkemece, haciz müzekkeresinin usulsüz tebliğ edildiğine ilişkin şikayetin esası incelenerek sonucuna göre olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, dosya borcunun ödenmesi sebebiyle "davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube