Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLU YÖNÜNDEN BORCUN ÜÇÜNCÜ KİŞİ BELEDİYENİN ZİMMETİNDE SAYILDIĞI

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 28.01.2016 tarih ve 2015/31593 Esas, 2016/2511 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Üçüncü kişi ... vekilinin, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan icra takibi nedeniyle ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/433 Esas sayılı dosyası ile menfi tespit davası açmalarına karşılık, takibin diğer borçlusu ... yönünden borcun belediyenin zimmetinde sayıldığını ve belediye mallarına haciz konulduğunu belirterek, takibin durdurulması ve hacizlerin kaldırılması istemlerinin reddine dair icra müdürlüğü kararının iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

İİK`nun 89/3. maddesi uyarınca; “Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir.”

Somut olayın incelenmesinde; İİK`nun 89. maddesine göre; borçlular ... ve ...`ın üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi için düzenlenen 89/1, 89/2 ve 89/3. haciz ihbarnamelerinin, üçüncü kişi ...`na sırası ile 22.03.2013, 29.04.2013, 17.05.2013 tarihlerinde tebliğ edildiği, üçüncü kişinin 29.04.2013 tarihli dilekçesinde; borçlu ...`ın kurumdan 40.810 TL alacağı bulunduğunun ve üçüncü kişi belediye tarafından, borçlu ... ile alacaklı ... hakkında... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2013/433 Esas sayılı dosyası ile menfi tespit davası açıldığının bildirildiği, alacaklının, borçlu ... yönünden borç zimmetinde sayılan üçüncü kişi belediye hakkındaki haciz talebinin icra müdürlüğünce kabulüne karar verildiği ve belediye mallarının haczedildiği görülmektedir. 

Borcun üçüncü kişinin zimmetinde sayılması ve haciz işleminin yapılabilmesi için İİK`nun 89. maddesindeki usulün tamamlanması gerekmektedir.

Bu durumda, takip borçlularından ... yönünden İİK`nun 89/1, 2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin, üçüncü kişi ... Belediye Başkanlığına usulüne uygun tebliğine rağmen, adı geçen borçlu ile ilgili olarak üçüncü kişi Kumluova Belediye Başkanlığının haciz ihbarnamelerine bir itirazı bulunmadığından, borç belediyenin zimmetinde sayılmıştır. Karar gerekçesinde de belirtildiği üzere menfi tespit davası, takibin diğer borçlusu ... aleyhinde olup, bu dava, borçlu... yönünden zimmette sayılan alacağın tahsiline engel değildir. 

O halde mahkemece, borçlu ... yönünden borç, üçüncü kişi belediyenin zimmetinde sayıldığından bahisle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulüne hükmolunması isabetsiz olup, Dairemizce kararın belirtilen nedenlerle bozulması gerekirken, onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir. 

Sonuç: Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 28.01.2016 tarih ve 2015/31593 Esas, 2016/2511 Karar sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube