Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 20630 
Karar: 2015 / 30783 
Karar Tarihi: 08.12.2015

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Borçlular ... ve ... yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edildiğinin ve İİK`nun 65.maddesinde belirtilen gecikmiş itiraz koşullarının oluşmadığının anlaşılmasına; tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlular ... ve ...`nin temyiz itirazlarının (REDDİNE); 

2-Borçlu ... yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;

Alacaklı tarafından muris ... mirasçıları hakkında bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, şikayetçi borçlular icra mahkemesine başvurularında; murislerinin vefatı üzerine ....Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2015/136 Esas sayılı dosyasında mirasın hükmen reddi davası açtıklarını, haklarında yapılan icra takibinde ödeme emrinin kendileri ile ilgisi olmayan adrese gönderildiğini ve usulsüz şekilde muhtarlığa yapıldığını, muhtarın geç haber verdiğini, gecikmiş itirazda bulunduklarını, borç için doğrudan aleyhlerine takip yapılmasının usulsüz olduğunu ileri sürdükleri, duruşmada ise açmış oldukları davanın, usulsüz tebligat nedeniyle gecikmiş itiraza ilişkin olduğu yönünde beyanda bulundukları, mahkemece usulsüz tebligat şikayetinin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK`nun 65. maddesine dayanan gecikmiş itirazda, tebligatın usulüne uygun olarak yapılmış olması, ancak, muhatabın bir engel nedeniyle süresinde itiraz edememiş olması halinde gecikmiş itirazda bulunacak kişinin mazeretini gösterir delillerle birlikte, esasla ilgili itirazlarını ve dayanaklarını, engelin kalktığı günden itibaren üç gün içinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir. Açıklanan yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere gecikmiş itirazın ön koşulu, usulüne uygun bir tebligatın yapılmış olmasıdır.

TK.`nun 16 ve Tebligat Yönetmeliği`nin 25.maddesine göre kendisine tebliğ yapılacak kişi adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere yapılır.

Somut olayda; şikayetçi borçlu ... adına gönderilen ödeme emrinin, 13.03.2015 tarihinde aynen "muhatabın Manisa`ya gittiğini aynı konutta beraber oturduğunu beyan eden oğlu ... imzasına" tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Tebliğ evrakında posta görevlisince muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmadığı ve ehliyetli olduğu hususu tebligat mazbatasına şerh düşülmediği anlaşılmakla yapılan tebliğ işleminin usulsüz olduğu görülmektedir.

Öte yandan ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğüne yönelik şikayetin, İİK`nun 16/1. maddesi gereğince bu işlemin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması zorunludur.

Takip dosyası arasında bulunan ve borçlular tarafından ... Asliye Hukuk Mahkemesi`ne verilen 19.03.2015 tarihli mirasın reddi talebine ilişkin dilekçe içeriği incelendiğinde, haklarında bonoya istinaden ....İcra Müdürlüğü`nün 2015-662 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını beyan ettikleri görülmekte olup, borçlunun 01.04.2015 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvurunun bu haliyle, İİK`nun 16/1. maddesinde öngörülen yedi günlük süreden sonra olduğu görülmektedir. Bu nedenle mahkemece ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiği yönündeki şikayetin süre aşımı nedeniyle ve İİK`nun 65.maddesinde belirtilen gecikmiş itiraz koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde değil ise de; sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube