Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 17449 
Karar: 2016 / 20515 
Karar Tarihi: 04.10.2016

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, takipten 12/08/2015 tarihinde haberdar olduğunu ileri sürerek meskeniyet şikayetinde bulunduğu, mahkemece süresinde olmayan meskeniyet iddiasının reddine karar verildiği görülmektedir.

HMK.nun 165/1. maddesine göre; bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına kadar yargılama bekletilebilir.

Somut olayda, borçlunun, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 2015/531 Esas, 2015/770 Karar sayılı dosyasında, tebligat usulsüzlüğü şikayetinde bulunduğu, mahkemece şikayetin süreden reddine karar verildiği, borçlu tarafından kararın temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 18.04.2016 tarihli kararı ile bozulmasına karar verildiği, ancak kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, mahkemece, şikayetçinin usulsüz tebligat ile ilgili şikayetinin sonucu, meskeniyet şikayetinin de sonucunu etkileyeceğinden, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 2015/531 Esas, 2015/770 Karar sayılı dosyasının bekletici mesele sayılması ve kesinleştikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.10.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube