Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYETÇİNİN BAŞVURUSUNUN HACİZ İHBARNAMELERİ DİKKATE ALINARAK SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 13584 
Karar: 2017 / 5239 
Karar Tarihi: 03.04.2017

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi .... vekilinin, icra mahkemesine başvurusunda, müvekkiline gönderilen 89/3 haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine, süresinde, menfi tespit davası açıp, durumun icra müdürlüğüne bildirildiğini ileri sürerek hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, şikayetçinin ortağı olduğu dava dışı... Adi Ortaklığının tüzel kişiliğinin bulunmadığı, haciz ihbarnamesi tebligatının geçersiz olduğu, mallarına haciz konulamayacağı gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verildiği görülmüştür.

İİK`nun 89/3. maddesi; “... İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur...” şeklinde düzenlenmiştir.

Takip dosyasının incelenmesinde; alacaklı tarafın talebi üzerine, şikayetçi şirketin ortağı olduğu adi ortaklığa ve ayrıca şikayetçi şirkete 89/1 ve 2. haciz ihbarnamelerinin tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından haciz ihbarnamelerine süresinde itiraz edilmemesi üzerine alacaklı tarafın talebi ile 89/3 haciz ihbarnamesinin 24.12.2015 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetçinin ise, takip alacaklısı ve takip borçlusu aleyhine 08.01.2016 tarihinde ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/14 E. sayılı dosyasında menfi tespit davası açtığını ... Nöbetçi İcra Müdürlüğü aracılığıyla 11.01.2016 tarihinde Malatya 3. İcra Müdürlüğüne bildirdiği, alacaklı tarafın 11.01.2016 tarihli talebi ile şikayetçi ...borçlu gösterilerek taşınır ve taşınmazları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulmasının talep edildiği ve icra müdürlüğünce bu doğrultuda işlem yapıldığı görülmüştür.

Bu durumda, mahkemece, şikayetçinin başvurusunun, ...`ne tebliğ edilen haciz ihbarnameleri dikkate alınarak sonuçlandırılması gerekirken, HMK`nun 26. maddesine aykırı olarak şikayetçinin ortağı olduğu adi ortaklığa tebliğ edilen haciz ihbarnameleri nazara alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤) 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube