Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
EKSİK İNCELEME

T.C YARGITAY 
5.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 10386 
Karar: 2017 / 24233 
Karar Tarihi: 02.11.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: - K A R A R –Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Kısmen arazi, kısmen meyve bahçesi niteliğindeki...Mahallesi 111 ada 166 parsel sayılı taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1-Dava konusu taşınmazın kapama meyve bahçesi niteliğindeki bölümün hesaplanmasına ilişkin bölümde; taşınmaz üzerinde bulunan meyve ağaçlarının yaş cins ve sayısına göre taşınmazda kapladığı alan belirlenip, dava tarihi olan 2014 yılı esas alınmak suretiyle İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü değerleri getirtilip, bu veriler nazara alınmak suretiyle taşınmaza değer biçilmesi gerekirken, bu hususlar gözetilmeden, soyut ifadelerle hesaplama yapan bilirkişi kurulu raporuna göre hüküm kurulması,

2-Dava konusu taşınmazda bulunduğu belirtilen fen bilirkişi rapor ve krokisinde B1 ve B harfleri ile gösterilen 32,95m²`lik ve 360,52m²`lik ... yerlerinin tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tesciline karar verildiği halde, gerekçesi açıklanmadan bu bölümlerin bedeline hükmedilmemesi,

3-Davanın niteliği gereği maktu harca hükmedilmesi gerekirken nisbi harca hükmedilmesi,

4-Fen bilirkişi rapor ve krokisinde gösterilen 8.338,81m²`lik bölümde davacı idare lehine irtifak hakkı tesisine karar verilmesi gerekirken, hüküm fıkrasında bu bölümün tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tesciline karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 02/11/2017gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube