Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 10528 
Karar: 2014 / 13750 
Karar Tarihi: 09.05.2014

MAHKEMESİ : İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 13/02/2014

NUMARASI : 2013/854-2014/76Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi borçlu, icra mahkemesine başvurusunda, alacaklı tarafından hakkında başlatılan ilamsız icra takibinde, ödeme emri tebligatının usulsüz olduğunu ileri sürerek, dayanak belge örneklerinin ödeme emrine eklenmediğinden bahisle ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. 

Usulsüz tebligata ilişkin başvurunun yasal dayanağı olan 7201 Sayılı Yasanın 32. maddesine göre, tebliğ işlemi usulsüz olsa bile muhatap usulsüz tebliği öğrenmiş ise öğrenme tarihinde tebliğ edilmiş sayılır. Hukuk Genel Kurulunun 5.6.1991 tarih ve 1991/12-258 esas ve 1991/344 karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere "...usulsüz tebliğ işlemini öğrenen muhatabın bu tebliği öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde şikayet yolu ile tebligatın usulsüzlüğünü tetkik mercii önüne getirmesi gereklidir." 

Somut olayda, borçlunun, takipten 05.11.2013 tarihinde haberdar olduğunu bildirdiği, icra mahkemesine ise 13.12.2013 tarihinde başvurduğu görülmektedir.

O halde mahkemece borçlunun İİK`nun 16/1. maddesi gereğince usulsüz tebligatı öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde şikayetini yapması gerekirken hak düşürücü süre geçtikten sonra yapması sebebiyle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube