Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEMYİZ HARÇ


T.C YARGITAY 
11.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 7618 
Karar: 2017 / 5939 
Karar Tarihi: 01.11.2017

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasındaki davadan dolayı ... 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 17/11/2015 gün ve 2015/789-2015/879 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili ve müdahil Ziraat Bankası vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dosyanın incelenmesinde, mahkemece verilen karar davalı yanında müdahil Ziraat Bankası A.Ş. vekili tarafından yasal süre içinde temyiz edilmiş ise de, 4603 sayılı Kanun`da Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş, Tasfiye Hâlinde Emlak Bankası A.Ş. aleyhine açılan davalar bakımından harç muafiyeti getirildiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, 4603 sayılı Kanun`un 4684 sayılı Kanun`la değişik geçici 4. maddesinin 2. fıkrasında getirilen harç muafiyetinin adı geçen bankalarca kredi alacaklarının tahsili amacı ile yeniden yapılandırma süreci içerisinde açılmış ve açılacak dava veya takiplerle ilgili olup, müdahil Ziraat Bankası A.Ş’nin sözü geçen yasa hükmündeki muafiyetten yararlanamayacağından temyiz harcının yatırılması gerektiği dikkate alınarak mahkemece temyiz başvuru ve temyiz karar harcının yatırılması konusunda HUMK 434/3. maddesi uyarınca işlem yapıldıktan sonra dosyanın Dairemize gönderilmek üzere mahal mahkemesine geri çevrilmesine karar vermek gerekmiştir. 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube