Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 2546 
Karar: 2016 / 16041 
Karar Tarihi: 07.06.2016
 

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK.nun 168/4.maddesi gereğince, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, imzaya itirazın ve İİK.nun 170/a.maddesi gereğince ise, alacaklının, kambiyo hukuku mucibince takip hakkının bulunmadığına yönelik şikayetin, ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren beş gün içerisinde icra mahkemesine sunulması zorunludur.

Somut olayda, ödeme emrinin, itiraz eden borçluya 06.11.2014 tarihinde tebliğ edildiği, yasal beş günlük süreden sonra 12.11.2014 tarihinde icra mahkemesine başvurduğu, ayrıca tebligat usulsüzlüğü şikayetinde de bulunmadığı görülmektedir.

O halde, mahkemece, istemin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube