Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA ARKADAŞLIĞI

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2012/ 10603

Karar: 2013 / 6588

Karar Tarihi: 12.03.2013

Yargıtay KararıMAHKEMESİ :Kadıköy 5. Aile Mahkemesi

TARİHİ :27.03.2012

NUMARASI :Esas no:2011/861 Karar no:2012/251

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı (kadın) tarafından kusur belirlemesi ve tazminatlar, davalı-karşı davacı (koca) tarafından ise 02.12.2012 tarihli Kadıköy 2. Aile Mahkemesince verilen reddi hakim talebinin reddine ilişkin karar, kadının boşanma davasının kabulü ile yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 12.03.2013 günü duruşmalı temyiz eden davacı-davalı E. D.. ve karşı taraf duruşmalı temyiz eden davalı-davacı V.D..vekili Av. M.Ü.. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Hakimi çekilmeye davet, hakimin reddi hükmündedir (HMK md.38/8).

 Esas hüküm bakımından istinaf yolu kapalı bulunan dava ve işlerde, hakimin reddi talebiyle ilgili merci kararları kesindir. Esas hüküm bakımından istinaf yolu açık bulunan dava ve işlerde ise ret talebi hakkındaki merci kararlarına karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilir (HMK md.43/1,2).

 

Davalı-karşı davacı vekili, 24.11.2011 havale tarihli dilekçesiyle hakimi çekilmeye davet etmiş, mahkeme hakimi tarafından dosya reddi hakim talebi hakkında karar verilmek üzere merciye gönderilmiştir. Merci sıfatıyla Kadıköy 2. Aile Mahkemesi reddi hakim talebini incelemiş ve 02.12.2011 tarih, 2011/153 d.iş esas ve 2011/151d.iş karar sayılı kararı ile “ reddi hakim isteminin reddine” karar verilmiştir. Kadıköy 2. Aile Mahkemesinin merci olarak vermiş olduğu bu kararı, temyizi olanaklı kararlardandır. Ancak, merci tarafından verilen bu karar taraflara tebliğ edilmemiştir. Hal böyle iken, Kadıköy 2. Aile Mahkemesinin merci sıfatıyla vermiş olduğu bu kararın taraflara tebliğ edilip ilgilisine temyiz olanağı tanınmadan (HMK md. 43/1,2) yargılamaya devamla işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.

 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için taktir olunan 990 TL. vekalet ücretinin Esra`dan alınıp Volkan`a verilmesine bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.03.2013 (Salı)


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube