Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA DİLEKÇESİNDE DAVALI OLARAK GÖSTERİLMEYEN TARAF, DAVA AÇILDIKTAN SONRA EK BİR DİLEKÇE İLE DAVAYA DAHİL EDİLEMEYECEĞİ GİBİ “MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI” DIŞINDA ISLAH YOLU İLE DAHİ TARAF DEĞİŞTİRİLEMEZ

T.C YARGITAY

17.Hukuk Dairesi

Esas: 2014/ 9937

Karar: 2016 / 10216

Karar Tarihi: 08.11.2016

ÖZET: Türk Hukuk Sisteminde hüküm sadece davada taraf olanlara yönelik olarak verilebilir. Bu kural uyarınca, dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmeyen taraf, dava açıldıktan sonra ek bir dilekçe ile davaya dahil edilemeyeceği gibi “mecburi dava arkadaşlığı” dışında ıslah yolu ile dahi taraf değiştirilemez. İhbar olunan kimse HUMK’nın maddesi vd. uyarınca davada davalı sıfatını kazanamayacağı gibi, bu kişi aleyhine hüküm de kurulamaz. Taraf sıfatı kamudüzenine ilişkin olup usulüne uygun olarak hakkında açılmış bir dava bulunmadığına göre ... Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. hakkında hüküm kurularak lehine vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir. Bu durumda, mahkemece bu davalı hakkında hüküm kurulmaması gerekirken, yukarıda belirtildiği şekilde ve hatalı gerekçe ile hüküm kurulmuş ise de, sonuç itibarı ile davanın reddine dair verilen karar isabetli olup, hükmün gerekçesi değiştirilerek yukarıda açıklanan gerekçeyle ve dahili davalı lehine hükmolunan vekalet ücreti hüküm fıkrasından çıkarılarak düzeltilmek suretiyle onanmasına karar vermek gerekmiştir.(1086 S. K. m. 49) (6100 S. K. m. 64, 69)

 

Dava: Davacılar vekili, 28/09/2006 tarihinde ...’in sevk ve idaresindeki ... adına kayıtlı, üzerinde ...Kömürcülük adı ve amblemini taşıyan davalılardan ... Sigorta A.Ş tarafından .... ile sigortalı olan ...plaka sayılı aracın diğer davalı ...’e ait ... Kömürcülük Şirketinin kömürlerini taşırken davacılardan ...’ın yaralanmasına sebebiyet verdiğini, söz konusu kazada davalı ...’in kusurlu olduğunu, davacı ...’ın kaza nedeniyle yatalak durumda olduğunu, belden aşağısının tamamen felç halinde olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ...’ın kalıcı iş göremezliğinden dolayı 90.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına, ... için 40.000,00 TL, ... için 25.000,00 TL, ... için 25.000,00 TL olmak üzere toplam 90.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, maddi tazminat taleplerini 192.592,49 TL olarak ıslah ettiklerini bildirmiştir.

Davalı ... Sigorta A.Ş vekili, müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçe limiti ve kusur oranıyla sınırlı olduğunu, kaza tarihi itibariyle cari olan poliçe limitlerinin 57.500,00 TL olduğunu, olay tarihinden itibaren faiz talebinin hatalı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Bir kısım davalılar vekili, müvekkillerinin davaya konu olayda müvekkillerinin herhangi bir kusurunun olmadığını, müvekkilleri ...ve ...’in olayda hiçbir alakasının olmadığını, istenen maddi ve manevi tazminatın çok fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalı ...ve dahili davalı... Yakacak Paz. ve Tic. Ltd. Şti hakkındaki davanın reddine, davalılar ... ... ve ...Sigorta A.Ş. hakkındaki davanın maddi tazminat yönünden kabulü ile; davacı ... için 192.592,49 TL maddi tazminatın kaza tarihi 28/09/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte bu davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...`ya velayetendavacılar ... ve ...`a ödenmesine(davalı ... şirketinin tazminattan sorumluluğunun poliçe limiti olan 57.500,00 TL ve faizi ile sınırlı tutulmasına), davacıların manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile; davacı ...için 15.000,00 TL, diğer davacıların her biri için 7.500,00`er TL olmak üzere toplam 30.000,00 TL manevi tazminatın bu davalılardan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde davasını ..., ..., ... ve...SigortaA.Ş.`ye yöneltmiş, hakkında hüküm kurulan Keleşler Yakacak Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. dava açılırken davalı olarak gösterilmemiş, dahili dava dilekçesinin tebliği suretiyle davaya davalı sıfatıyla dahil edilmiş ve mahkemece kazada sorumluluğu bulunmadığından hakkındaki davanın reddine karar verilmiş ve dahili davalı Şirket lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmiştir.

Oysa, Türk Hukuk Sisteminde hüküm sadece davada taraf olanlara yönelik olarak verilebilir. Bu kural uyarınca, dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmeyen taraf, dava açıldıktan sonra ek bir dilekçe ile davaya dahil edilemeyeceği gibi “mecburi dava arkadaşlığı” dışında ıslah yolu ile dahi taraf değiştirilemez. İhbar olunan kimse HUMK’nın 49.maddesi vd. (6100 s. HMK`nin 64. ve 69. maddeleri) uyarınca davada davalı sıfatını kazanamayacağı gibi, bu kişi aleyhine hüküm de kurulamaz. Taraf sıfatı kamudüzenine ilişkin olup usulüne uygun olarak hakkında açılmış bir dava bulunmadığına göre ... Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. hakkında hüküm kurularak lehine vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.

Bu durumda, mahkemece bu davalı hakkında hüküm kurulmaması gerekirken, yukarıda belirtildiği şekilde ve hatalı gerekçe ile hüküm kurulmuş ise de, sonuç itibarı ile davanın reddine dair verilen karar isabetli olup, hükmün gerekçesi değiştirilerek yukarıda açıklanan gerekçeyle ve dahili davalı lehine hükmolunan vekalet ücreti hüküm fıkrasından çıkarılarak düzeltilmek suretiyle onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün yukarıda açıklanan gerekçeyle ve hüküm fıkrasının 3. bendinin 3. cümlesindeki "ve... Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti." ibaresinin hükümden çıkarılarak hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 08.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.  (¤¤)


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube