Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ISE IADE DAVALARINDA ASIL ISVEREN ILE ALT ISVEREN ARASINDA SEKLI ANLAMDA ZORUNLU DAVA ARKADASLIGI BULUNDUGU

ÖZET: Ise iade davalarında asıl isveren ile alt isveren arasında sekli anlamda zorunlu dava

arkadaslıgı bulundugu Dairemizce kabul edildiginden; davacıya davayı asıl isveren ...Belediyesi`ne de yöneltmesi için süre verilmeli, asıl isverenin gösterecegi deliller de toplanarak olusacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesidavalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde oldugu anlasıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, geregi konuşulup düsünüldü:

Davacı Isteminin Özeti:

Davacı isçi, is sözlesmesinin haklı ve geçerli bir sebep olmadan isverence feshedildigini ileri sürerek, feshin geçersizligine ve ise iadesine karar verilmesini, ise baslatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile bosta geçen süre ücret ve diger haklarının belirlenmesini istemistir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı isveren, davacının asıl isvereninin...Belediyesi oldugunu, kendilerine husumet

yöneltilemeyecegini, yapılan isin Belediyeye baglı tüm park, bahçe, refüj sulama ve bakım isleri olup, tüm emir ve talimatların asıl isveren olan Belediye tarafından verildigini, dava dilekçesinin asıl işveren olan ...Belediyesine teblig edilerek davaya dahil edilmesinin gerektigini, kendilerince ...Belediyesi ile imzalanan sözlesme geregince park bahçe sulama islerinin üstlenildigini, ancak isin mevsimsel olarak yapılan geçici bir is oldugunu ve kısın sonlandıgını, davacının belirli süreli is akdi ile çalıstıgını,beyanla davanın reddini istemistir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, feshin geçerli sebebe dayanmadıgı gerekçesi ile feshin geçersizligine ve davacı isçinin ise iadesine, ise baslatma tazminatının dört aylık ücret tutarı olarak ve çalıstırılmadıgı süre için en çok dört aylık ücret ve diger haklarının belirlenmesine karar verilmistir.

Temyiz:Kararı davalı temyiz etmistir.

Gerekçe:

...-Mahkemece verilecek hükmün etkisi bakımından mecburi dava arkadaslıgı, maddi bakımdan mecburi dava arkadaslıgı ve sekli (usûlî) bakımdan mecburi dava arkadaslıgı olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi bakımdan mecburi dava arkadaslıgı, maddi hukuka göre bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karsı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi zorunlu hallerde söz konusu olur (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.59). Sekli (usûlî) bakımdan mecburi dava arkadaslıgı ise, kanunun özel hükümleri ve davanın niteliginden kaynaklanan, birden fazla kisiye karsı dava açılmasının ve yürütülmesinin zorunlu oldugu hallerde olusan dava arkadaslıgına denir. Sekli dava arkadaslıgı, gerçegin tam olarak ortaya çıkarılması ve taraflar arasındaki iliskinin dogru karara baglanmasını saglamak için kabul edilmistir. Bu durumda, dava konusu hukuki iliski hakkında bütün dava arkadaslarına yönelik tek ve aynı dogrultuda bir karar verme zorunlulugu yoktur. Ayrıca dava arkadaslarının yaptıkları usulî islemler birbirinden bagımsızdır.

 

4857 sayılı Is Kanunu`nun 2. maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına göre asıl isveren-alt işveren iliskisinin geçerli olup olmadıgı veya muvazaaya dayanıp dayanmadıgına yönelik resen yapılması gereken yargısal denetim, iliskinin taraflarının, yani asıl isveren ve alt isverenin davada yer almalarını ve kendi hukuklarını koruyacak açıklama ve ispat haklarını zorunlu kılmaktadır. Aksince bir düşünce Avrupa Insan Hakları Sözlesmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkına ve 6100 sayılı Kanunun 27. maddesinde öngörülen hukuki dinlenilme hakkına aykırılık teskil eder. Buna göre, ise iade davalarına özgü olarak, asıl isveren-alt isveren iliskisinin söz konusu oldugu davalarda, davalı taraf yönünden bir çesit sekli (usûlî) bakımdan mecburi dava arkadaslıgının mevcut oldugu kabul edilmelidir.

Görüldügü üzere, bu çözüm tarzı hem isçi hem de isveren yönünde hukuka uygun maddî ve usûlî bakımdan her iki tarafın haklarını korumasını saglayan bir çözümdür.

Böyle olunca, ise iade davasının yalnızca asıl isveren veya alt isveren aleyhine açılması durumunda, mahkemece, dava hemen reddedilmemeli, davalı olarak gösterilmeyen asıl isveren veya alt işverene davanın tesmili için davacı tarafa süre verilmeli, verilen süre içinde, diger dava arkadasına teşmil edilirse davaya devam edilmeli, aksi halde dava usulden reddedilmelidir.

Taraf teskili saglandıktan sonra isin esasına yönelik olarak yapılacak inceleme sonucunda, asıl isveren-alt isveren iliskisinin kanuna aykırı olarak kurulması veya muvazaaya dayanması halinde feshin geçersizligine yönelik verilen karar gerçek isveren hakkında kurulmalı, muvazaaya dayalı iliskinin diger taraf ise ise iadenin mali sonuçlarından birlikte sorumlu tutulmalıdır.

Somut olayda; davalı sirket ile ihbar olunan ...Belediyesi arasında hizmet alım sözlesmesi bulunduğu ve davacının da bu kapsamda çalıstıgı anlasılmakla, davalı sirket ile ihbar olunan ...Belediyesi arasında düzenlenen hizmet alım sözlesmesinin 4857 sayılı Kanun`un

2/6-7 maddesi yönünden incelenmesi gerektigi açıktır. Söz konusu sözlesmenin Is Kanunu hükümleri uyarınca geçerliligi veya muvazaaya dayanıp dayanmadıgına yönelik yapılacak yargısal denetim sözlesmenin diger tarafını yani ihbar olunan ...Belediyesi`nin hak alanını da etkileyeceginden ve ise iade davalarında asıl isveren ile alt isveren arasında sekli anlamda zorunlu dava arkadaşlığı bulundugu Dairemizce kabul edildiginden; davacıya davayı asıl isveren ...Belediyesi`ne de yöneltmesi için süre verilmeli, asıl isverenin gösterecegi deliller de toplanarak olusacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, pesin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, bozma sebeplerine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine simdilik yer olmadıgına, 24.01.2017 tarihinde oybirligiyle kesin olarak karar verildi. İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube