Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
velayetin değiştirilmesi davasında idrak çağında bulunan çocukların isteklerinin dikkate alınması gerekir.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7140

K. 2011/8136

T. 10.5.2011

• VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( İdrak Çağındaki Kızların Babalarının Yanında Kalma İstekleri ve Velayetin Babaya Bırakılmasının Çocukların Yararına Olduğunun Gözetileceği - Çocuklar Hakkında Tedbir Nafakasına Hükmedilmemesi Gereği )

• TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMEMESİ ( Çocukların Davacı Babanın Yanında Kaldıkları İçin Bu Çocuklar Hakkında Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Velayetin Değiştirilmesi Davası/Çocukların İdrak Çağında Bulunduğu )

• İDRAK ÇAĞINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNİN DİKKATE ALINMASI ( 1995 ve 1998 Doğumlu Bulunan Çocukların Babalarının Yanında Kalmak İstediklerini Beyan Etmeleri/Velayetin Babada Olmasının Çocukların Yararına Olacağının Gözetilmesi Gereği )

4721/m. 197

ÖZET : Dava, velayetin değiştirilmesi ve düzenlenmesi talebine ilişkindir. İdrak çağında bulunan 1995 ve 1998 doğumlu kızların babalarının yanında kaldıkları için bu çocuklar hakkında tedbir nafakası ödenmesine hükmedilmesi hatalıdır. Ayrıca, kızların babalarının yanında kalma istekleri ve velayetin babaya bırakılmasının çocukların yararına olacağı mahkemece gözetilerek velayet, babaya bırakılmaldır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- ) İdrak çağında bulunan müşterek çocuklar, 1995 doğumlu Fatma ile 1998 doğumlu Beyza`nın istekleri de gözönüne alınarak velayetlerinin babaya bırakılması çocukların yararına olacağından, bu çocukların velayet haklarının babaları yerine annelerine bırakılması doğru görülmemiştir.

3- ) Toplanan delillerden; müşterek çocuklardan Fatma ve Beyza`nın, yargılama sırasında davalı babalarının yanında kaldıkları anlaşıldığı halde, bu çocuklar için dava tarihinden itibaren tedbir nafakası ödenmesine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. ve 3. bentlerde açıklanan sebeplerle bozulmasına, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte açıklanan sebeplerle onanmasına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 10.05.2011 tarihinde karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube