Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 558 
Karar: 2017 / 1909 
Karar Tarihi: 14.02.2017

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte, borçlu icra mahkemesine başvurusunda; ödeme emri tebliğinin usulsüzlügü şikayeti ile birlikte ciro silsilesinin kopuk olduğunu, lehtar cirosu olmaksızın yetkili hamil olmayan alacaklı tarafından senedin takibe konulduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece; tebligat usulsüzlüğü şikayetinin kabul edildiği, diğer itirazların ise reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

6102 sayılı TTK.nun 778. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun`un 681/1. maddesi uyarınca; "Her poliçe (bono) açıkça emre yazılı olmasa da ciro ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla devredilebilir." Aynı Kanunun 686/1. maddesinde ise; “(1) Bir poliçeyi elinde bulunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa da kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde, yetkili hamil sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izlerse son ciroyu imzalayan kişi, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır. Bonoda ilk cironun lehtara ait olması zorunludur. Ciroların birbirine bağlı olması, her şeyden önce, ilk cironun lehtar tarafından yapılmasıyla mümkündür. 

Somut olayda; takip dayanağı bononun keşidecisinin borçlu ..., lehtarının ise Melek Yılmaz olduğu, bono arkasında lehtar cirosunun bulunmadığı görülmektedir. Takip dayanağı bonoya ilişkin olarak lehtarın cirosu bulunmadığına göre, takip alacaklısı ... yetkili hamil olarak değerlendirilemez.

O halde mahkemece, şikayetin kabul edilerek İİK`nun 170/a-2. maddesi gereğince borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube