Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 15234 
Karar: 2015 / 28326 
Karar Tarihi: 16.11.2015

 

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, takibin kesinleşmesi üzerine üçüncü kişi N.. D...`ın mernis adresine İİK.89/1., 2. ve 3. haciz ihbarnamelerinin tebliğ edildiğini, alacaklının üçüncü kişinin zimmetinde sayılan borcun tahsili için araç ve tapu kayıtları üzerine kayden haciz konulmasını icra müdürlüğünden talep ettiğini, fakat bu taleplerinin icra müdürlüğü tarafından üçüncü kişiye çıkarılan haciz ihbarnameleri tebligatının Tebligat Kanununun 21. maddesine aykırı ve usulsüz olduğu nedeniyle reddedildiği, alacaklının icra müdürlüğünün bu red kararının kaldırılmasını şikayet yoluyla icra mahkemesinden talep ettiğini ve mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İcra müdürlüğünün 3. kişiye çıkarılan haciz ihbarnamelerinin tebligatlarının usulsüzlüğünü re`sen gözönüne alarak işlem yapma yetkisi bulunmamaktadır. Tebligat usulsüz dahi olsa Tebligat Kanunu`nun 32. maddesine göre muhatabın tebliği öğrendiği tarih sayılır. Bu nedenle ancak tebligat muhatabı kişinin tebligatın usulsüz olması nedeniyle tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olarak düzeltilmesini şikayet edebilir. Bu nedenle mahkemece alacaklının şikayetinin kabulüne, icra müdürünün haciz talebinin reddine ilişkin 07.04.2015 tarihli işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (bozulmasına), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.11.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube