Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KAPAK HESABI

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2009/ 26716 
Karar: 2010 / 8262 
Karar Tarihi: 06.04.2010

MAHKEMESİ : Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 29/07/2009

NUMARASI : 2006/667-2009/987

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Takip dosyasında taraf olmayan ancak dosyada hacizli gayrimenkulü hacizle yükümlü olarak satın alan yeni malik, icra dairesinin 18.05.2006 tarihinde yaptığı dosya kapak hesabına karşı şikayete gelmiş. Mahkemece bilirkişiden rapor alınarak icra dairesinin hesabının düzeltilmesine karar verilmiştir.

Şikayetçinin icra dosyasında alacaklı ya da borçlu sıfatı bulunmadığından (taraf olmadığından) dosyadaki icra memurunun yaptığı dosya kapak hesabının faiz oranı tatbiki yönünde yasaya aykırılığını şikayet edemez. İcra mahkemesinin, şikayetçinin talebinin aktif husumet yokluğu nedeniyle reddi yerine işin esasını inceleyerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06/04/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube