Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
velayet hakkında karar verilirken idrak gücüne sahip çocuğun görüşünün alınacağı hakkında

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/2-547

K. 2011/695

T. 23.11.2011

• VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ TALEBİ ( Çocuğun 1998 Yılında Doğduğu - İdrak Gücüne Sahip Olduğu Kabul Edilen Çocuğa Kendisini Doğrudan İlgilendiren Velayet Konusunda Danışılacağı/Görüşünü İfade Etme Olanağının Sağlanacağı )

• İDRAK GÜCÜNE SAHİP ÇOCUĞUN VELAYET KONUSUNDA GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ( Velayetin Anneye Verilmesi Talebi/Çocuğun 1998 Yılında Doğduğu - İdrak Gücüne Sahip Olduğu Kabul Edilen Çocuğa Kendisini Doğrudan İlgilendiren Velayet Konusunda Danışılacağı )

• ÇOCUĞUN VELAYET KONUSUNDA GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ( Velayetin Anneye Verilmesi Talebi/Çocuğun 1998 Yılında Doğduğu - İdrak Gücüne Sahip Olduğu Kabul Edilen Çocuğa Kendisini Doğrudan İlgilendiren Velayet Konusunda Danışılacağı )

4721/m.337

ÖZET : Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı boşanma ve küçüğün velayetinin anneye verilmesi istemine ilişkindir. Velayeti anneye verilen çocuk 1998 doğumludur. Özel Dairenin hükmüne uyulan bozma ilamında çocuğun idrak çağında olduğuna işaret edilmiş; bozmaya uyulmakla bu husus mahkemece de kabul edilmiş; ancak bu kabule rağmen devamı işlemler yönünden bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Yeterli idrak gücüne sahip olduğu kabul edilen çocuğa, kendisini doğrudan ilgilendiren velayet konusunda danışılarak, görüşünü ifade etme olanağı sağlanması; ifade edeceği bu görüş, çocuğun kendi çıkarına ters düşmediği takdirde, buna önem verilmesi ve gerektiğinde uzmanlardan da yararlanılmak suretiyle bir karar verilmesi, olmalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki "Boşanma, velayet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 3.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.07.2010 gün ve 2010/396 E- 2010/867 K.sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 24.11.2010 gün ve 2010/20537-19369 sayılı ilamı ile;

( ... Mahkemece bozmaya uyulmuştur. Bu durumda bozma gereğince işlem yapılması zorunludur. Uyulan bozma kararında idrak çağındaki çocuğun mahkemece dinlenmesi ve velayetle ilgili tercihinin sorulması gerekirken, uzmana ifade ettiği görüşün yeterli kabul edilmesi doğru bulunmamıştır... ),

Gerekçesiyle, bozma sebebine göre diğer yönler incelenmeksizin bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı boşanma ve küçüğün velayetinin anneye verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, tarafların boşanmalarına, çocukları 02.04.1998 doğumlu A. B.`ın velayetinin davacı anneye verilmesine karar verilmiştir.

Davalı tarafın temyizi üzerine Özel Dairenin 01.03.2010 tarih ve 2009/18194-2010/3704 sayılı ilamıyla; diğer temyiz itirazları reddedilmiş, tarafların çocuğu A. B.`ın idrak çağında olduğu mahkemece dinlenilmesi ve tercihinin sorulması, menfaatine ters düşmemek kaydıyla görüşüne önem verilmesi, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanılmak suretiyle velayet hakkındaki tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerektiğine işaretle, hüküm bozulmuştur.

Yerel mahkemece bu bozma ilamına uyulmuş; müşterek çocuk mahkeme uzmanı aracılığı ile dinlenmiş; uzman görüşü de dayanak alınarak 27.07.2010 tarihli kararla velayetin davacı anneye verilmesine, davalı baba ile şahsi ilişki kurulmasına karar verilmiştir.

Kararın davalı tarafça temyizi üzerine Özel Dairece, yukarıda başlık bölümünde açıklanan nedenlerle hükmüne uyulan bozma ilamı gereklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle hüküm bozulmuştur.

Mahkemece, bozma gereklerinin yerine getirildiği vurgulanmak suretiyle önceki kararda direnilmiş; hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Şu hale göre eldeki davada hüküm boşanma yönüyle kesinleşmiş olup, velayete ilişkin hüküm direnme ve temyize konu edilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; mahkemenin hükmüne uyduğu bozma ilamı gereklerini yerine getirip getirmediği ve sonuçta velayete ilişkin inceleme ve vardığı sonucun usul ve yasaya uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle belirtmelidir ki, bozmaya uyulmakla taraflar yararına usuli müktesep hak oluşur. Bu hakkın zedelenmemesi için bozma ilamında işaret edilen hususların eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir.

Eldeki dosyada da mahkeme, bozma ilamına uyduğuna göre, burada işaret olunan hususları yerine getirmelidir.

Mahkemenin bozma gereklerini yerine getirip getirmediğinin tespiti noktasında, velayete ilişkin düzenlemelerin ve hakim olan ilkelerin irdelenmesinde yarar vardır:

Velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar ( 4721 sayılı TMK m. 337, 340, 342, 346 ).

Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerir.

Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır.

Velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi şartları gerçekleşmedikçe, ana ve babanın velayet görevlerine müdahale olunamaz.

Öte yandan, ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır. Eş söyleyişle, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır.

Velayet, kamu düzenine ilişkin olup bu hususta ana ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur.

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda onaylanarak 02 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren ve Türkiye Cumhuriyeti`nce de kabul edilip, 27 Ocak 1995 gün ve 22184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. maddesi:

" Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır. "

Hükmünü içermektedir.

Diğer taraftan, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi`nin:

Çocuğun usule ilişkin haklarından, davalarda bilgilendirilme ve dava sırasında görüşünü ifade etme hakkının düzenlendiği 3.maddesinde:

"...Yeterli idrake sahip olduğu iç hukuk tarafından kabul edilen bir çocuğun, bir adli merci önündeki,kendisini ilgilendiren davalarda,yararlanmayı bizzat da talep edebileceği aşağıda sayılan haklar verilir:

a )İlgili tüm bilgileri almak;

b )Kendisine danışılmak ve kendi görüşünü ifade etmek;

c )Görüşlerinin uygulanmasının olası sonuçlarından ve her tür kararın olası sonuçlarından bilgilendirilmek." ;

Adli mercilerin rolünden, karar sürecinin düzenlendiği 6.maddede ( b )ve ( c )bentlerinde ise:

"b )...Çocuğun iç hukuk tarafından yeterli idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda,...çocuğun yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde,gerekirse kendine veya diğer şahıs ve kurumlar vasıtasıyla,çocuk için elverişli durumlarda ve onun kavrayışına uygun bir tarzda çocuğa danışmalıdır.-çocuğun görüşünü ifade etmesine müsaade etmelidir.

c )Çocuğun ifade ettiği görüşe gereken önemi vermelidir."

hükümleri yer almaktadır.

Velayetin anne ya da babaya verilmesi, daha çok çocuğu ilgilendiren, onun menfaatine ilişkin bir husus olduğuna göre, gerek yukarıda açıklanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6.maddelerinde yer alan hükümler, gerekse velayete ilişkin yasal düzenlemeler karşısında, velayeti düzenlenen çocuğun, idrak çağında olması halinde, kendisini yakından ilgilendiren bu konuda ona danışılması ve görüşünün alınması gerekir.

Somut olayda da, velayeti anneye verilen çocuk A. B. 1998 doğumludur. Özel Dairenin hükmüne uyulan bozma ilamında çocuğun idrak çağında olduğuna işaret edilmiş; bozmaya uyulmakla bu husus mahkemece de kabul edilmiş; ancak bu kabule rağmen devamı işlemler yönünden bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir.

O halde, mahkemece yapılacak iş; yeterli idrak gücüne sahip olduğu kabul edilen çocuğa, kendisini doğrudan ilgilendiren velayet konusunda danışılarak, görüşünü ifade etme olanağı sağlanması; ifade edeceği bu görüş, çocuğun kendi çıkarına ters düşmediği takdirde, buna önem verilmesi ve gerektiğinde uzmanlardan da yararlanılmak suretiyle bir karar verilmesi, olmalıdır.

Açıklanan nedenlerle; aynı hususlara işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu`nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 23.11.2011 gününde, oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube