Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2011/ 11696 
Karar: 2011 / 29368 
Karar Tarihi: 19.12.2011

MAHKEMESİ : Aybastı (İcra Hukuk) Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 31/03/2011

NUMARASI : 2011/8-2011/6

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili, borçlu A. H. hakkında Aybastı 1. İcra Müdürlüğü`nün 2009/18 sayılı dosyası ile takip yapıldığını, borçlunun Trabzon adresine gönderilen ödeme emrinin 18.03.2008 tarihinde tebliğ edildiğini, bilahare aynı adreste haciz yapıldığını ve gayrimenkullerine haciz konulduğunu, icra dosyasının daha sonra yenilenerek 2010/79 sırasına kaydının yapıldığını ve borçluya yenileme emri gönderildiğini, borçlu A..H.`nun Trabzon adresine gönderilen yenileme emrinin, borçlunun Ankara`da olması nedeni ile iade edildiğini, bunun üzerine Ankara adresine yenileme emri gönderildiğini, ancak tebliğ evrakının iade edildiğini, bunun üzerine icra müdürlüğünden, borçlunun Trabzon adresine Tebligat Kanunu`nun 35. maddesine göre tebligat yapılmasını talep ettiklerini ancak icra müdürlüğünce taleplerinin reddedildiğini, red işleminin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek verilen kararın iptalini talep etmiştir. 

Mahkemece,”her ne kadar şikayetçi vekili tebligatın Tebligat Kanunu`nun 35. maddesine göre tebliğ yapılması talebinin reddi kararının iptalini talep etmiş olsa da, Tebligat Kanunu`nun 35. maddesi 1. fıkrasında kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır, denmiş olup, ayrıca; Tebligat Kanunu`nun 35. maddesinin 11.01.2011 tarih ve 6009 sayılı kanunla değişik 2. fıkrası gereğince, adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır, hükmü gereğince, borçlunun adresinin adres kayıt sisteminden çıkarılması gerektiği için icra müdürlüğünün şikayet konusu talebin reddine karar vermesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Somut olayda, ödeme emrinin, borçlu A. H.`nun . mahallesi no:. ../ Trabzon adresinde 18.03.2008 tarihinde tebliğ edildiği, 22.09.2008 tarihinde söz konusu adresde haciz yapılıp haciz tutanağı düzenlendiği, sonradan dosyanın işlemden kaldırılması üzerine, aynı adrese çıkartılan yenileme emrinin iade edildiği görülmektedir. Alacaklı vekilinin Tebligat Kanunu`nun 35. maddesine göre tebliğini istediği adresin borçlunun adres kayıt sistemindeki "MERNİS" adresi olup olmadığı araştırılmamıştır. Mahkemece bu hususun araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube