Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞ GÖREMEZLİK DERECESİ İLE GELİR BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ DAVASI - SONRAKİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE İLK İŞLEMDEN KALDIRILMA KARARI VERİLDİĞİ

T.C YARGITAY 
10.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 17901 
Karar: 2016 / 13551 
Karar Tarihi: 08.11.2016


Dava: Davacı, kula
ğında meydana gelen rahatsızlığın meslek hastalığı olduğunun ve buna göre sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti ile gelir bağlanması gerektiğinin tespitini istemiştir.

Mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 320/4 maddesi gere
ğince davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

H
ükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Karar: 1086 say
ılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 409. maddesi: Oturuma çağrılmış olan tarafların hiçbiri gelmediği veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dava yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Oturum g
ününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hallerde, gün tespit ettirilmemiş ise, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle birinci fıkra hükmü uygulanır.

Yukar
ıdaki fıkralar hükmü gereğince dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurması üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, oturum, gün, saat ve yerini bildiren çağırı kâğıdı ile birlikte taraflara tebliğ olunur.

Dava dosyan
ın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenilenirse yeniden harç alınır. Bu harç yenileyen tarafından ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, yeni bir dava sayılmaz.

İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar açılmamış sayılır ve mahkemece bu hususta kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 320/4 bendi; "Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır" hükmü içermektedir. Davaya konu somut olayda; 27.09.2011 tarihli duruşmada davacı avukatının gelmemesi nedeniyle dosyanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildiği, davacı vekilinin yenileme dilekçesi üzerine yargılamaya devam edildikten sonra davacı taraf 04.06.2013 tarihli duruşmaya katılmadığından HMK`nın 320/4. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.


Uyu
şmazlık 6100 sayılı HMK`nun 316/g bendi uyarınca basit yargılama usulünün uygulandığı İş mahkemelerinde 01.10.2011 tarihinden önce açılmış ve bir kez işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan davalarda 1086 sayılı HUMK`nun 409 maddesi mi yoksa 6100 sayılı HMK`nın mad. 320/4 bendinin mi uygulanacağı noktasındadır.

Somut olayımızda; davacının davasının açılmamış sayılma kararı belirtiğim gerekçelerle yasaya uygun bulunduğundan mahkeme kararının onanması gerektiği kanaatindeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğun bozma görüşüne katılmıyorum. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube