Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KATKI PAYI ALACAĞI

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
2015/18785
2016/8170
Karar Tarihi: 03.05.2016

... ile ... aralarındaki katkı payı alacagı davasının kısmen kabulüne dair ... .... Aile Mahkemesi`nden
verilen ....05.2015 gün ve 875/675 sayılı hükmün durusma yapılması suretiyle ...`ca incelenmesi
davacı vekili, durusmasız olarakda davalı vekili tarafından istenilmistir. Dosya incelenerek isin
durusmaya tabi oldugu anlasılmıs ve durusma için ....04.2016 Salı günü tayin edilerek taraflara çagrı
kagıdı gönderilmisti. Durusma günü temyiz eden davacı vekili Av. ... ve karsı taraftan davalı vekili Av.
... geldiler. Durusmaya baslanarak temyiz isteginin süresi içinde oldugu anlasıldıktan ve hazır
bulunanların sözlü açıklaması dinlendikten sonra durusmaya son verilerek; dosya incelendi, geregi
düsünüldü:
K A R A R
Davacı ... vekili, bosanma dava dilekçesi ile birlikte evlilik birligi içerisinde edinilen davalı adına kayıtlı
iki adet tasınmaza katkısı yönünden mal rejiminin tasfiye edilerek fazlaya iliskin haklarını saklı tutmak
suretiyle 75.000,00 TL alacagın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmistir.
Davalı ... vekili, davacının katkısının bulunmadıgını, tasınmazların kisisel malı oldugunu savunarak
davanın reddini savunmustur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile ....664,64 TL alacagın dava tarihinden itibaren faiziyle birlikte
davalıdan tahsiline karar verilmistir. Hüküm, süresi içerisinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmistir.
...- Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve mevcut deliller
mahkemece takdir edilerek karar verildigine, takdirde bir isabetsizlik bulunmadıgına göre, davalı ...
vekilinin tüm ve davacı ... vekilinin asagıdaki bent kapsamı dısında kalan sair temyiz itirazları yerinde
görülmemistir.
...- Davacı vekilinin diger temyiz itirazlarına gelince; maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki
nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini belirlemek hakime aittir (6100 s.lı HMK 33
m). Iddianın ileri sürülüs sekline göre dava, katkı payı alacak istegine iliskindir.
Taraflar, ....08.1975 tarihinde evlenmis, 31.07.2003 tarihinde açılan bosanma davasının kabulüne
iliskin hükmün, 07.....2004 tarihinde kesinlesmesiyle bosanmıslardır. Mal rejimi bosanma davasının
açıldıgı tarih itibarıyla sona ermistir ( TMK 225/son). Sözlesmeyle baska mal rejiminin seçildigi ileri
sürülmediginden evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK`nun yürürlüge girdigi 01.01.2002 tarihine kadar mal
ayrılıgı (TKM 170.m), bu tarihten mal rejiminin sona erdigi tarihe kadar ise, edinilmis mallara katılma
rejimi geçerlidir (4722 sayılı yasanın ..., TMK 202/....m). Tasfiyeye konu ... nolu mesken ve 34 nolu
mesken sırasıyla, esler arasında mal ayrılıgı rejiminin geçerli oldugu 02.08.1985 ve ........1996
tarihlerde satın alınarak davalı es adına tescil edilmistir. Mal rejiminin tasfiyesinde eslerin baglı oldugu
rejime iliskin hükümler uygulanır (4721 s.lı TMK 179 m).
Mahkemece, her iki tasınmaz yönünden davacının katkısının bulundugu yönünde ve davalının tam
tasfiyeye yönelik talebi de gözetilerek tanzim edilen ....05.2014 tarihli hesap bilirkisi heyeti raporu
dogrultusunda hüküm tesis edilmis ise de, ilgili raporun incelemesinden hesaplamanın hatalı oldugu
ve kabul ile örtüsmedigi anlasılmaktadır.
Bilirkisi raporunda davaya konu edilen ... nolu mesken yönünden ....584,... TL, ... nolu mesken
yönünden 39.909,49 TL olmak üzere davacının toplam katkı payı alacagı 55.494,06 TL olarak
hesaplanmıstır. Davalı lehine mahsup edilecek miktar olarak ise 36.244,85 TL olarak belirlenmistir.
Bilirkisi raporunda davalı lehine mahsup edilecek miktar toplam katkı payı alacagı olan 55.494,06 TL
yerine, hatalı sekilde sadece ... nolu mesken yönünden hesaplanan 39.909,49 TL`den düsülmek
suretiyle davacı lehine eksik katkı payı alacagına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmistir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (...) nolu bentte gösterilen nedenlerle davacı vekilinin yazılı
temyiz itirazları yerinde görüldügünden kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK`nun Geçici .... maddesi
yollaması ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ... durusmasının yapıldıgı tarihte
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca ....350,00 TL Avukatlık
Ücreti`nin davalıdan alınarak ... durusmasında avukat marifetiyle temsil olunan davacıya verilmesine,
davalı vekilinin tüm ve davacı vekilinin diger temyiz itirazlarının yukarıda (...). bentte gösterilen
nedenle reddine, HUMK`nun 440/III-..., ..., ... ve .... bentleri geregince ilama karsı karar düzeltme yolu
kapalı bulunduguna, 27,70 TL pesin harcın istek halinde davacı ve davalıya ayrı ayrı iadesine,
03.05.2016 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
Sinerji
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube