Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAL PAYLAŞIMI

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
2017/13225
2017/11060
Karar Tarihi: 19.09.2017MAHKEMESI:Aile Mahkemesi
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece,
davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilmis olup hükmün davacı vekili ve davalı ...
vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, geregi düsünüldü.
K A R A R
Davacı ... vekili, evlilik birligi içinde davalı adına edinilen tasınmaz nedeniyle 150.000,00 TL alacagın
tahsilini talep ve dava etmistir.
Davalılar, davanın reddini savunmustur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 67.500,00 TL katılma alacagının davalı ...`ndan tahsiline,
falaya iliskin talebin reddine, diger davalılar yönündene davanın reddine karar verilmistir. Hüküm,
davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmistir.
1. Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından; dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama
tutanakları münderecatına ve mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildigine, takdirde bir
isabetsizlik bulunmadıgına göre, davalı ...`nın tüm davacının asagıdaki bendin kapsamı dısında kalan
temyiz itirazları yerinde görülmemistir.
2. Davacının artık degere katılma alacagının hesaplanmasında esas alınan tasınmazın degerine
yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini
belirlemek hakime aittir (6100 sayılı HMK m. 33). Iddianın ileri sürülüs sekline göre dava, artık degere
katılma alacagı istegine iliskindir.
Somut olaya gelince; esler, 16.06.1988 tarihinde evlenmis, 11.02.2004 tarihinde es Avni Cihangir
ölmüstür Mal rejimi es Avni Cihangir`in ölüm tarih itibarıyla sona ermistir (TMK 225/1). Sözlesmeyle
baska mal rejiminin seçildigi ileri sürülmediginden evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK`nun yürürlüge
girdigi 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılıgı (743 sayılı TKM 170.m), bu tarihten mal rejiminin sona
erdigi tarihe kadar ise, edinilmis mallara katılma rejimi geçerlidir (4722 sayılı yasanın 10, TMK 202.m).
Tasfiyeye konu 419 ada 28 parsel 11 nolu bagımsız bölüm, esler arasında edinilmis mallara katılma
rejiminin geçerli oldugu 26.06.2002 tarihinde satın alınarak, davalı es adına tescil edilmis edilmiştir. Mal 
rejiminin tasfiyesinde eslerin baglı bulundugu rejime iliskin hükümler uygulanır (TMK m. 179).
Mal rejiminin sona erdigi sırada mevcut olan edinilmis mallar tasfiye edilir (TMK m. 235/1). Eslere ait
kisisel ve edinilmis mallar, mal rejiminin sonra ermesi anındaki durumlarına (nitelik, seviye, asama vs)
göre degerlendirilir (TMK m. 228/1). Bu malların, kural olarak tasfiye anındaki (TMK m. 227/1 ve
235/1), sürüm (rayiç) degerleri (TMK m. 232, 239/1) hesaba katılır. Yargıtay ve Dairemizin
uygulamalarına göre, tasfiye tarihi karar tarihidir. Mahkemece, tasfiye konusu malın karara en yakın
tarihteki sürüm degeri belirlenmelidir.
Yukarda açıklanan yasal düzenleme ve ilkeler uyarınca yapılan incelemede;
Tüm dosya kapsamı birlikte degerlendirildiginde, Mahkemece tasfiyeye konu tasınmazın karar tarihine
en yakın tarihteki sürüm (rayiç) degeri esas alınarak artık degere katılma alacagına hükmedilmesi
gerekirken, hatalı degerlendirme ile tasınmazın 2002 yılındaki sürüm degerinin esas alınması hatalı
olmus, bozmayı gerektirmistir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeplerle 6100 sayılı HMK`nun Geçici
3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK`nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; davalı ...`nın
tüm davacının diger temyiz itirazlarının yukarda 1. bentte gösterilen sebeplerle reddine, ve HUMK`nun
440/I maddeleri geregince Yargıtay Daire ilamının tebliginden itibaren ilama karsı 15 gün içinde karar
düzeltme isteginde bulunulabilecegine ve
1.155.00 TL. pesin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 3.456,00 TL`nin temyiz eden davalı ....
Mehmetcik Vakfın`dan alınmasına ve pesin harcın da istek halinde temyiz eden davacıya iadesine,
19/09/2017 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube