Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAL PAYLAŞIMI

Yargıtay Kararı
MAHKEMESI:Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak
... ile ... aralarındaki mal rejiminden kaynaklanan alacak davasının reddine dair ...Asliye Hukuk
Mahkemesi`nden verilen ... sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde
istenilmis olmakla; dosya incelendi, geregi düsünüldü:
KARAR
Davacı ... vekili, dava dilekçesinde belirtilen tasınmaz nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak
isteginde bulunmustur.
Davalı ... vekili, davanın reddini savunmustur.
Mahkemece, davacı lehine olusmus bir katkı payı alacagının ispatlanamadıgı gerekçesiyle davanın
reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmistir.
1-Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller
mahkemece takdir edilerek karar verildigine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadıgına göre, davacı
vekilinin asagıdaki bendin kapsamı dısında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemistir.
2-Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini
belirlemek hakime aittir(6100 sayılı HMK 33. m). Iddianın ileri sürülüs sekline göre dava, artık degere
katılma alacagı istegine iliskindir.
Taraflar, 27.05.2004 tarihinde evlenmis, 16.10.2008 tarihinde açılan dava sonucunda evliligin mutlak
butlandan iptaline karar verilmistir. Mal rejimi evliligin iptali davasının açıldıgı tarih itibarıyla sona
ermistir(TMK 225/son). Sözlesmeyle baska mal rejiminin seçildigi ileri sürülmediginden evlilik
tarihinden mal rejiminin sona erdigi tarihe kadar, edinilmis mallara katılma rejimi geçerlidir(4722 sayılı
yasanın 10, TMK 202/1.m). Tasfiyeye konu tasınmaz, esler arasında edinilmis mallara katılma
rejiminin geçerli oldugu 03.07.2006 tarihinde satın alınarak, davalı es adına tescil edilmistir. Mal
rejiminin tasfiyesinde eslerin baglı bulundugu rejime iliskin hükümler uygulanır(TMK 179.m).
Dosya içerisinde toplanan delillere, her iki tarafın tanık beyanlarına göre zihinsel engelli olan ...`nın
babası... ile birlikte çalıstıgı anlasılmaktadır. Hayatın olagan akısına göre baba ile ogul arasındaki gelir
ortak olup baba tarafından alınarak davalı es adına tescil edilen tasfiyeye konu tasınmazın yarı
payının baba tarafından davalı ogluna bagıslandıgının, diger yarı payının ise davalı esin çalısması
karsılıgı elde ettigi gelirle edinildiginin kabulü gerekir. Bu açıklamaya göre, TMK`nun 219/1.maddesine
göre çalısma karsılıgı elde edilen gelir edinilmis mal niteliginde olacagından davacının bu bölüm
üzerinde TMK`nun 231 vd.maddeleri uyarınca yarı pay oranında artık degere katılma alacagı hakkı
mevcuttur. Baska bir anlatımla dava konusu tasınmazdaki davalıya bagıs yapılan bölüm çıktıktan
sonra kalan yarı pay üzerinde davacı lehine kısmen kabul kararı verilmesi gerekmektedir.
Bundan ayrı, yerel mahkemece verilen karar dairemizce bozuldugundan tasfiyeye konu tasınmazın
belirlenen degeri güncelligini yitirmistir. Katılma alacagı davalarında kural olarak, tasfiyeye konu malın
TMK`nun 232 ve 235/1. madde ve fıkraları uyarınca, karar tarihine en yakın tarihteki sürüm
degerlerinin yarısı üzerinden katılma alacagı hesaplanır. Bu itibarla Mahkemece, tasfiyeye konu
tasınmazın bozma sonrası karar tarihine en yakın güncellestirilmis piyasa sürüm (rayiç) degerinin
uzman bilirkisiye tespit ettirildikten sonra yukarıdaki açıklamalara göre davacının katılma alacagının
belirlenmesi ve belirlenecek miktara hükmedilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar
verilmesi dogru olmamıstır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA,
davacı vekilinin diger temyiz itirazlarının yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenle reddine, bozma
nedenine göre davacı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının simdilik incelenmesine yer
olmadıgına, taraflarca HUMK`nun 440/I maddesi geregince Yargıtay Daire ilamının tebliginden itibaren
ilama karsı 15 gün içinde karar düzeltme isteginde bulunulabilecegine ve 25,20 TL pesin harcın istek
halinde davacıya iadesine 13.04.2016 tarihinde oyçokluguyla karar verildi.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube