Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAL PAYLAŞIMI

 
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
2015/19637
2017/11511
Karar Tarihi: 26.09.2017

MAHKEMESI:Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece,
davanın kısmen kabulüne karar verilmis olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine,
Dairece dosya incelendi, geregi düsünüldü.
K A R A R
Davacı ... Kartal vekili, evlilik birligi içerisinde kredi çekmek suretiyle davalı adına edinilen tasınmaz
yönünden mal rejiminin tasfiyesi ile fazlaya iliskin hakları saklı tutarak 20.000,00 TL katılma alacagının
faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmis, 03.09.2014 tarihinde harcı tamamlamak suretiyle
05.12.2014 tarihli celse talep miktarlarını 72.500,00 TL olarak açıklamıstır.
Davalı ... vekili, davacının malvarlıgının edinilmesinde hiçbir katkısının bulunmadıgını ileri sürerek
davanın reddini savunmustur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile tasfiye tarihi olan 05/12/2014 tarihinden itibaren isleyecek
yasal faizi ile birlikte 56.296,93 TL`nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmistir.
Hüküm, süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmistir.
1- Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve mevcut deliller
mahkemece takdir edilerek karar verildigine, takdirde bir isabetsizlik bulunmadıgına göre, davalı
vekilinin asagıdaki bent kapsamı dısında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemistir.
2- Davalı vekilinin diger temyiz itirazlarına gelince;
Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini
belirlemek hakime aittir (6100 s.lı HMK 33 m). Iddianın ileri sürülüs sekline göre dava, katılma alacak
istegine iliskindir.
Tasfiyeye konu tasınmazın, bedelinin tamamının ya da bir kısmının kredi ile karsılanması durumunda,
kredi veren kurulusa yapılan geri ödemelerin isabet ettigi dönemden, miktarından ve taksit sayısından
hareketle mal rejiminin tasfiyesi sonucunda eslerin alacak miktarları belirlenir. 4721 sayılı TMK`nun
202/1.maddesi geregince edinilmis mallara katılma rejiminin geçerli oldugu dönemde yapılan
ödemelerde, esler lehine deger artıs payı ve/veya artık degere katılma alacak hakları dogabilecektir.
Kredi borcu ödemelerinin bir kısmının mal rejiminin devamı süresince, bir kısmının da daha sonraki tarihlerde
yapılmasında, mal rejiminin geçerli oldugu dönemin sonrasına sarkan ödemeler, dava konusu
tasınmazın borcu kabul edilerek tasfiye gerçeklestirilir.
Yukarıda açıklandıgı gibi iki döneme yayılan kredi borcu ödeme tablosu mevcut oldugunda: öncelikle,
mal rejiminin sona erdigi tarihte henüz vadesi gelmedigi için ödenmemis kredi borç miktarının, toplam
kredi borcuna oranı bulunur. Sonra bulunan bu kredi borç oranının, tasınmazın toplam satın alım
bedeli karsısındaki oranına dönüsümü gerçeklestirilir. Tespit edilen bu oranın, tasınmazın tasfiye
tarihindeki (karara en yakın) sürüm(rayiç) degeri ile çarpılmasıyla borç miktarı belirlenir. Bu ilke ve
esaslara göre saptanan tasınmazın borç miktarı, tasfiye tarihindeki sürüm degerinden düsüldükten
sonra kalan miktar, deger artıs payı ve/veya artık degere katılma alacagı hesaplamasında göz önünde
bulundurulur.
Buna göre; öncelikle, tasfiyeye konu tasınmazın satın alma bedeli, bunun kredi ile ve varsa kredi
dısında eslerin kendi imkanları ile karsıladıkları miktarlar ve oranları ile tasfiye (karara en yakın)
tarihindeki sürüm(rayiç) degeri ayrı ayrı belirlenmelidir.
Açıklamalar dogrultusunda hesaplama yapılabilmesi için, iddia ve savunma çerçevesinde, tasınmazın
satın alınmasına iliskin akit tablosuyla birlikte tapu kaydı, kredi sözlesmesi ve kredi borcu ödeme
tablosu dahil finans kurulusu kayıtları, ihtiyaç duyulması halinde eslerin malın alınmasında katkı
olarak kullandıklarını ileri sürdükleri malvarlıklarına iliskin sair belgeler bulundukları yerlerden
getirtilerek uyusmazlıgın çözümünde göz önünde bulundurulmalıdır. Uyusmazlıgın çözümünde
kullanılabilecek belirleme ve hesaplamaların yapılabilmesi için gerek görülürse konusunun uzmanı
bilirkisi veya bilirkisilerden olusan kurulundan da yardım alınmalıdır.
Somut uyusmazlık incelendiginde; taraflar 13.08.2003 tarihinde evlenmis, 14.06.2013 tarihinde açılan
bosanma davasının kabulüne iliskin hükmün 06.11.2013 tarihinde kesinlesmesi ile bosanmıstır.
Tasfiyeye konu edilen 4 nolu mesken 25.03.2011 tarihinde satıs yolu ile davalı adına tapuya tescil
edilmis, 29.07.2013 tarihinde ise dava dısı üçüncü sahsa satılmıstır. Mesken satın alınırken
Finansbank`tan davalı adına 37.500,00 TL 120 ay vadeli konut kredisi çekildigi, evlilik birligi içinde 26
taksit ödendigi, bosanma davasından sonra 29.07.2013 tarihinde tasınmaz satılarak erken ödeme ile
kredinin kapatıldıgı anlasılmaktadır.
Mahkemece, yazılı sekilde tasınmazın rayiç degerinden bosanma dava tarihinden sonra erken
kapama ile ödenen borç miktarı düsülmesi suretiyle davacı lehine katılma alacagı hesaplanmıs ise de
bu görüse katılma olanagı yoktur. Eslere ait kisisel ve edinilmis mallar, malrejiminin sona ermesi
anındaki durumlarına (nitelik, seviye, asama vs) göre degerlendirilir (TMK`nun 228/1. m). Tasfiyeye
konu 4 nolu meskenin, mal rejimi sona erdigi tarih itibariyle borç durumu gözetilerek söz konusu
kredinin evlilik birligi içinde ödenen taksit tutarı ile mal rejiminin sona erdigi tarihten sonraya sarkan
taksit tutarları yönünden oranlama yapılarak yukarıda izah edilen ilkeler dogrultusunda davacının
katılma alacagı hesaplanması gerekirken yazılı sekilde yapılan hatalı hesaplama ile hüküm tesisi
bozma nedeni yapılmıstır.SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalı vekilinin yazılı
temyiz itirazları yerinde görüldügünden kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK`nun Geçici 3. maddesi
yollaması ile HUMK/nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, diger temyiz itirazlarının yukarıda
(1). bentte gösterilen nedenle reddine, taraflarca HUMK`nun 440/I maddesi geregince Yargıtay Daire
ilamının tebliginden itibaren ilama karsı 15 gün içinde karar düzeltme isteginde bulunulabilecegine,
pesin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 26/09/2017 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
Sinerji Mevzuat
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube