Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE MAL PAYLAŞIMI DOSYASININDA DOSYA ARASINA ALINARAK YARGILAMA YAPILMASI GEREKİR

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
2015/2755
2016/12415
Karar Tarihi: 19.09.2016

ALACAK DAVASI - DAVALININ SAVUNMASINDA BELIRTTIGI MAL
PAYLASIMINA ILISKIN OLDUGU ANLASILAN KARARIN DOSYA
KAPSAMINA ALINMASI VE UYUSMAZLIGIN ÇÖZÜMÜNDE
GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI - OLUSACAK DURUMA GÖRE
KARAR VERILMESI GEREGI - HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Davalının savunmasında belirttigi ? Mahkemesi`nin mal paylasımına iliskin oldugu anlasılan
kararın dosya kapsamına alınarak uyusmazlıgın çözümünde gözönünde bulundurularak olusacak
duruma göre karar verilmesi gerekirken, bu yön gözetilmeksizin eksik incelemeyle karar verilmesi usul
ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmistir.
(1086 S. K. m. 440)
Dava ve Karar: I. A. ile O. A. aralarındaki katkı payı ve katılma alacagı davasının kabulüne dair
Sarkısla Asliye Hukuk Mahkemesi`nden verilen 08.10.2014 gün ve 336/568 sayılı hükmün Yargıtay`ca
incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmis olmakla; dosya incelendi, geregi düsünüldü:
Davacı I. A. vekili, davalının Merkez Bankası`ndaki hesabında bulunan paranın 1/2 sinin davalıdan
alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmistir.
Davalı O. A. vekili, davacının da hesabında para bulundugunu, Hollanda`da mal paylasımı davası
açıldıgını ve taraflar arasında mal paylasımı yapıldıgını belirterek davanın reddini savunmustur.
Mahkemece, davanın kabulü ile, davalının Merkez Bankası hesabında bulunan 56.339,98 Euronun
tasfiyesi ile, 28.169,99 Euro`nun davacıya ödenmesine karar verilmistir. Hüküm, davalı vekili
tarafından temyiz edilmistir.
Tüm dosya kapsamı birlikte degerlendirildiginde, davalının savunmasında belirttigi Amsterdam
Mahkemesi`nin 31 Agustos ve 9 Mayıs 2012 tarihli 450555/FARK 10-990 dosya numaralı mal
paylasımına iliskin oldugu anlasılan kararın dosya kapsamına alınarak uyusmazlıgın çözümünde
gözönünde bulundurularak olusacak duruma göre karar verilmesi gerekirken, bu yön gözetilmeksizin
eksik incelemeyle yazılı sekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmistir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeplerle 6100 sayılı HMK`nun Geçici 3.maddesi
yollamasıyla 1086 sayılı HUMK`nun 428. maddesi uyarınca bozulmasına; taraflarca HUMK`nun 440/I
maddesi geregince Yargıtay Daire ilamının tebliginden itibaren ilama karsı 15 gün içinde karar
düzeltme isteginde bulunulabilecegine ve 25,20 TL pesin harcın istek halinde temyiz eden davalıya
iadesine, 19.09.2016 tarihinde oybirligi ile karar verildi. (¤¤)
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube