Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALAN DELİLLERİN TAM OLARAK AÇIKLANMASI İÇİN DAVACI TARAFA SÜRE VERİLMESİ GEREKİR

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
2016/17590
2017/11061
Karar Tarihi: 19.09.2017

MAHKEMESI:Aile Mahkemesi
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece,
davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilmis olup hükmün davacı vekili ile davalı ...
vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, geregi düsünüldü.
K A R A R
Davacı ... vekili, evlilik birligi içinde muris es adına bulunan ...hesabındaki para nedeniyle 10.000,00
TL alacagın davalılardan tahsilini talep ve dava etmistir.
Davalılar, davanın reddini savunmustur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü kısmen reddi ile, davacının 1.206,91 TL katılma alacagının
oldugunun tespitine karar verilmistir. Hüküm, davacı vekili ve davalı TSK ....tarafından temyiz
edilmistir.
Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini
belirlemek hakime aittir (6100 sayılı HMK m. 33). Iddianın ileri sürülüs sekline göre dava, katkı payı ve
artık degere katılma alacagı istegine iliskindir.
1. Hakim, tarafların talep sonucu ile baglı olup, kararaında taleplerin herbiri hakkında verilen hükmü
göstermesi gerekir (HMK m. 26; 297/2).
Davacının dava dilekçesinde tasfiyeye konu mal yönünden tespit degil, alacak talebi bulundugu halde
mahkemece alacagın tahsiline yönelik karar verilmesi gerekirken tespitine karar verilmesi usul ve
yasaya aykırı olmus, bozmayı gerektirmistir.
2. Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiginde davacı taraf, dava dilekçesi ile fazlaya iliskin hakları
saklı kalmak kaydıyla muris adına bulunan ... hesabında bulunan para nedeniyle 10.000,00 TL katkı
payı ve artık degere katılma alacagın tahsiline karar verilmesini istemistir. Dosya kapsamına alınan
banka kayıtlarından muris adına birden fazla Akbank`ta birden fazla banka hesabı oldugu
anlasılmaktadır. Dava dilekçesinde ise, davacının muris adına olan hangi hesaba (sube/hesap
numarası) ne kadar katkı da bulundugu, ayrıca alacak talebinin hangi kalem için ne kadar oldugu
açıklanmamıstır. Mahkemece davacının talepleri açık olmadıgı halde açıklatma da yapılmamıstır. Bu
durumda öncelikle mahkemece yapılacak is, 6100 sayılı HMK`nun 31. maddesindeki hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davacıya talep ettigi banka hesabının (sube/hesap
numarası) ve alacak kalemlerinin her biri yönünden talep ettigi alacak miktarını ayrı ayrı
açıklattırılması gerekir. Açıklama yapıldıktan sonra, ilgili banka hesabı kayıtları getirtilerek banka
kayıtları ile ilgili konusunda uzman bankacı bilirkisiden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi
gerekir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda 1. ve 2. bentte gösterilen sebeplerle 6100 sayılı HMK`nun
Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK`nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma
sebeplerine göre tarafların diger temyiz itirazlarının simdilik incelenmesine yer olmadıgına ve
HUMK`nun 440/I maddeleri geregince Yargıtay Daire ilamının tebliginden itibaren ilama karsı 15 gün
içinde karar düzeltme isteginde bulunulabilecegine ve pesin harcın istek halinde temyiz edenlere ayrı
ayrı iadesine, 19.09.2017 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube