Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BAĞIŞ YOLUYLA GEÇEN MAL KİŞİSEL MALDIR

 
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
2017/10319
2017/5081
Karar Tarihi: 06.04.2017

 
MAHKEMESI:Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: Katılma Alacagı
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece,
davanın reddine dair verilen karar, temyiz incelemesi sonucunda Dairemizce bozulmus bozma kararı
üzerine Mahkemece direnme kararı verilmis olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi
üzerine, Dairece dosya incelendi, geregi düsünüldü.
Davacı ... vekili, dava dilekçesinde belirtilen tasınmaz nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak
isteginde bulunmustur.
Davalı ... (...) ..., davanın reddini savunmustur.
Mahkemece, dava dilekçesindeki anlatım ve toplanan tüm deliller göz önüne alındıgında dava
dilekçesinde belirtilen tasınmazın davalıya bagıslanmıs oldugunun kabulü gerektigi, bu nedenle
tasınmazın davalının kisisel malı sayılacagı ve kisisel mal üzerinde katılma alacagı talebinde bulunma
imkanı bulunmadıgı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmis, verilen karar Dairemizin 14.04.2015
tarih, 2014/21400 Esas-2015/8347 Karar sayılı ilamı ile bozulmus, mahkemece önceki hükümde
direnilmesine karar verilmesi üzerine, anılan direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmistir.
02.12.2016 tarihinde yürürlüge giren 6763 sayılı Kanun`un 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK`na
eklenen Geçici 4/1. maddesi uyarınca, inceleme yapılmak üzere, dosya Dairemize gönderilmistir.
Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece
takdir edilerek karar verildigine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadıgına göre mahkemece verilen
direnme hükmünün yerinde bulundugu anlasıldıgından, mahkemenin anılan kararının bozulmasına
iliskin Dairemizin 14.04.2015 tarih, 2014/21400 Esas-2015/8347 Karar sayılı ilamının
KALDIRILMASINA, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan
23.10.2015 tarih, 2015/491 Esas-2015/725 Karar sayılı hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK`nun
440/I maddesi geregince Yargıtay Daire ilamının tebliginden itibaren ilama karsı 15 gün içinde karar
düzeltme isteginde bulunulabilecegine ve pesin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 3,70 TL`nin
temyiz eden davacıdan alınmasına, 06.04.2017 tarihinde oybirligiyle karar verildi
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube