Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
EDINILMIS MAL NITELIGINDE OLMANIN ALACAK HAKKININ DOGUMU IÇIN YETERLI OLDUGUNUN

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
2016/13250
2016/12757
Karar Tarihi: 29.09.2016
T.C.
ALACAK DAVASI - MAL REJIMI - ARACIN EDINILMIS MALLARA
KATILMA REJIMININ GEÇERLI OLDUGU SIRADA SATIN ALINDIGI -
ARTIK DEGERE KATILMA ALACAGI - EDINILMIS MAL NITELIGINDE
OLMANIN ALACAK HAKKININ DOGUMU IÇIN YETERLI OLDUGUNUN
GÖZETILMESI GEREGI

ÖZET: Araç esler arasında edinilmis mallara katılma rejiminin geçerli oldugu sırada satın alınarak
davalı adına trafik siciline tescil edilmistir. Mal rejiminin sona erdigi tarihte söz konusu araç davalı es
uhdesinde bulundugundan mal rejiminin tasfiyesine dahil edilmelidir. Dava artık degere katılma
alacagı olup ev esyaları ile aracın mal rejiminin devamı süresince alınmıs olması, edinilmis mal
niteliginde olması alacak hakkının dogumu için yeterli olup malın edinilmesine katkıda bulunulmasına
gerek yoktur. Bu dogrultuda taraf delilleri toplanıp tartısılıp degerlendirilerek talep hakkında karar
verilmesi gerekir.
(4721 S. K. m. 202, 219)
Dava: ... ile ... aralarındaki mal rejiminden kaynaklanan alacak davasının reddine dair ... Aile
Mahkemesi`nden verilen ... sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde
istenilmis olmakla; dosya incelendi, geregi düsünüldü:
Karar: Davacı ... , dava dilekçesinde belirtilen tasınmaz, araç ve ev esyalarının tespitinin yapılarak
tüm malların esit sekilde paylasımının yapılmasını talep etmistir.
Davalı ... vekili, davanın reddini savunmustur.
Mahkemece, davalının mal kaçırdıgına iliskin somut delil olmaması sebebiyle ispatlanamayan
davanın reddine karar verilmistir. Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmistir.
Iddianın ileri sürülüs sekline göre dava, artık degere katılma alacagı istegine iliskindir. Mahkemece
davalının mal kaçırdıgına iliskin somut delilin bulunmaması ve iddianın kanıtlanamaması nedeniyle
davanın reddine karar verilmisse de, yapılan inceleme ve arastırma hüküm kurmaya yeterli degildir.
Davalı ... vekili savunmasında; dava konusu tasınmazın aile dostu olan dava dısı ...`a ait oldugunu,
anılan sahsın ticaretle ugrastıgını, ticari kaygı ile vekil edeni davalı adına tasınmazı tescil ettirdigini,
bankadan davalı adına 100.000-TL konut kredisi çekildigini, tasınmazın gerçek malikinin ... oldugunu,
fiili olarak tasınmazda adı geçenin ailesi ile birlikte oturdugunu, konut kredisinin ... tarafından düzenli
olarak kendi hesaplarına yatırıldıgını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmustur.
Dairemizin temyiz incelemesi sonucu mahalline geri çevrilmesi üzerine dosya arasına konulan tapu
kaydı ve devir sözlesmesinde ise tasınmazın dava dısı, ... tarafından görülmekte olan dosyanın
davalısı ...`a satıldıgı, satıs bedelinin nakden ve tamamen alındıgı, ... T.A.S lehine ipotek tesis edildigi
belirtilerek 27.05.2010 tarihinde davalı adına tescil edildikten sonra mal rejiminin sona erdigi bosanma dava tarihinden 10 gün önce 12.11.2012 tarihinde davalı tarafından
önceki malik ...`ın oglu ...`a satıldıgı anlasılmaktadır. Dinlenen davalı tanıkları T., S., C. ve M. davalının
savunmasını dogrulamıslardır. Ne var ki, davalının savunmasında belirttigi kredi sözlesmesi ile ödeme
takvimi ve davalının belirttigi davacıya ait ... Subesindeki hesap dökümü bulundugu yerden getirtilmek
suretiyle davalının savunması ve tanık beyanlarının dogrulugu irdelenmeden yazılı sekilde eksik
arastırma ile karar verilmistir.
Yukarıdaki açıklamalar dogrultusunda, davacının ... Subesindeki ... IBAN numaralı hesabının dökümü
ile 8 nolu bagımsız bölümün satın alımı sırasındaki kredi sözlesmesi ve ödeme tablosu getirtilerek
anılan bagımsız bölümün gerçek malikinin davalı olup olmadıgı üzerinde durularak uyusmazlık
duraksamaya yer vermeyecek sekilde çözüldükten sonra tasınmaza yönelik talebin esası hakkında
karar verilmesi gerekir.
... plaka sayılı araca ve ev esyalarına iliskin temyiz itirazlarına gelince; söz konusu araç esler arasında
edinilmis mallara katılma rejiminin geçerli oldugu 13.02.2009 tarihinde satın alınarak davalı adına
trafik siciline tescil edilmistir. Mal rejiminin sona erdigi 22.11.2012 tarihinde söz konusu araç davalı es
uhdesinde bulundugundan mal rejiminin tasfiyesine dahil edilmelidir. Az yukarıda da açıklandıgı gibi
dava artık degere katılma alacagı olup ev esyaları ile aracın mal rejiminin devamı süresince alınmıs
olması, edinilmis mal niteliginde olması alacak hakkının dogumu için yeterli olup malın edinilmesine
katkıda bulunulmasına gerek yoktur.
Yukarıdaki açıklamalar dogrultusunda taraf delilleri toplanıp tartısılıp degerlendirilerek talep hakkında
karar verilmesi gerekirken eksik arastırma ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının bu nedenle kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK`nun Geçici
3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK`nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca
HUMK`nun 440/I maddesi geregince Yargıtay Daire ilamının tebliginden itibaren ilama karsı 15 gün
içinde karar düzeltme isteginde bulunulabilecegine ve 25,20 TL pesin harcın istek halinde temyiz
edene iadesine 29.09.2016 tarihinde oybirligi ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube