Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BİR HAFTA İÇİNDE TALEP EDİLMEZSE KANUNİ SÜRE İÇİNDE DAVA AÇILMIŞ OLSA DAHİ TEDBİR KARARI KENDİLİĞİNDEN KALKAR HÜKMÜ GEREĞİNCE SÜRENİN BAŞLAMASI İÇİN KARARIN TEBLİĞİ ŞARTI ÖNGÖRÜLMEDİĞİ

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12760

K. 2012/14961

T. 3.10.2012

• İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ ( İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması Verildiği Tarihten İtibaren Bir Hafta İçinde Talep Edilmezse Kanuni Süre İçinde Dava Açılmış Olsa Dahi Tedbir Kararı Kendiliğinden Kalkar Hükmü Gereğince Sürenin Başlaması İçin Kararın Tebliği Şartı Öngörülmediği )

• TEDBİR KARARININ UYGULANMASI ( Verildiği Tarihten İtibaren Bir Hafta İçinde Talep Edilmezse Kanuni Süre İçinde Dava Açılmış Olsa Dahi Tedbir Kararı Kendiliğinden Kalkar Hükmü Gereğince Sürenin Başlaması İçin Kararın Tebliği Şartı Öngörülmediği - İhtiyati Tedbir İstemi )

• TEBLİĞ ( İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması Verildiği Tarihten İtibaren Bir Hafta İçinde Talep Edilmezse Kanuni Süre İçinde Dava Açılmış Olsa Dahi Tedbir Kararı Kendiliğinden Kalkar Hükmü Gereğince Sürenin Başlaması İçin Öngörülmediği )

• İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMA SÜRESİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği Tarihten İtibaren Bir Hafta İçinde Talep Edilmezse Kanuni Süre İçinde Dava Açılmış Olsa Dahi Tedbir Kararının Kendiliğinden Kalkacağı )

6100/m.393

ÖZET : Dava, ihtiyati tedbir istemine ilişkindir. İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi halde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar hükmü gereğince bir haftalık sürenin başlaması için kararın tebliği şartı öngörülmemiştir. Somut uyuşmazlıkta, mahkemece, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının anılan maddede belirtilen bir haftalık süre içerisinde istenmediği, böylelikle tedbirin kendiliğinden kalktığı gözetilmeksizin, ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada; İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi`nce verilen 25.05.2012 tarih ve 2012/107 Esas sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi ihtiyati tedbire itiraz eden vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Vedat Yalçın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı ( karşı davalı ) vekili, davalının müvekkilinin tescilli tasarımını taklit ederek ürettiği ürünleri piyasaya sunarak davacının tasarım hakkına tecavüz ve haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek, tasarım hakkına tecavüzünün tespit ve önlenmesini, tasarımdan doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara tedbiren ve nihai olarak el konulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı ( karşı davacı ) vekili, davacının tasarım hakkına tecavüz edilmediğini, davacı tasarımı ile davalı tarafından üretilen ürünlerin benzer olmadığını, uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette tedbir kararı verilemeyeceğini savunarak, davanın ve tedbir isteminin reddini talep etmiş, karşı davasında ise, karşı davalıya ait tasarımın yenilik ve ayırt edicilik niteliği bulunmadığından hükümsüzlüğünü istemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporuna dayanılarak davacının tasarımına tecavüz oluşturan davalıya ait ürünlerin tedbiren toplatılmasına ve yed-i emine teslimine karar verilmiş, bu karara karşı tedbir kararının süresinde infaz edilmediği, karara esas alınan bilirkişi raporunun yetersiz ve hatalı değerlendirmeler içerdiği ve tedbir koşullarının oluşmadığı sebeplerine dayalı olarak davalı tarafça itiraz olunmuş, mahkemece tedbir kararının tebliğinden itibaren süresi içerisinde infazının istendiği ve tedbir koşullarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle, itirazın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı ( karşı davacı ) vekili temyiz etmiştir.

6100 Sayılı HMK`nun 393. maddesinin ( 1 ) fıkrasında “İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi halde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar” hükmü getirilmiş olup, bir haftalık sürenin başlaması için kararın tebliği şartı öngörülmemiştir. Somut uyuşmazlıkta, mahkemenin 25.05.2012 tarihli ihtiyati tedbir kararı davacı tarafça 08.06.2012 tarihinde tebellüğ olunmuş, kararın uygulanması ise 12.06.2012 tarihinde istenmiştir. Bu durumda, mahkemece, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının anılan maddede belirtilen bir haftalık süre içerisinde istenmediği, böylelikle tedbirin kendiliğinden kalktığı gözetilmeksizin, yazılı gerekçeyle itirazın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle ihtiyat

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube