Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞUNUN TESPİTİ

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/2113

K. 2013/4788

T. 26.3.2013

• KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( İhtiyadi Tedbir Kararına Muahlefet - Tedbir Kararının Davalılara Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi/Davalıların İhtiyadi Tedbir Kararına Muhalefet Ettiklerine İlişkin Delil Bulunmaması Nedeni İle Disiplin Hapsi Cezası Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET ( Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Ettiklerine Dair Ortada Bir Delil Mevcut Olmadığından İhtiyadi Tedbir Kararına Muhalefet Nedeniyle 1`Er Ay Disiplin Hapsi Verilmesi Doğru Görülmeyeceği )

6100/m. 389,390,391,392,393,397,398

ÖZET : Davacı vekilinin talebi üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararının haklarında disiplin hapsi verilen davalı şirket sorumlularına usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği ve bu kişilerin mahkemenin ihtiyati tedbir kararına muhalefet ettiklerine dair ortada bir delil de mevcut olmadığından ihtiyadi tedbir kararına muhalefet nedeniyle 1`er ay disiplin hapsi verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde, projeye aykırı değişikliklerin ve ortak yere müdahalelerin eski hale getirilmesi ile 1 numaralı bağımsız bölümün kira sözleşmesinin geçersiz olduğunun tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesi taraf vekillerince, incelemenin duruşmalı olarak yapılması ise davalılardan E... İnş. Tur. ve San. A.Ş. vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz edenlerden davalı E..İnşaat A.Ş. vekili , davalı O... Tur. A.Ş. vekili, davacı asil M.K. ile vekili geldiler. Gelen asil ve vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosya eksiklik nedeni ile geri çevrilmiş bu kez iade edilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacı vekilinin talebi üzerine mahkemece 27.10.2011 tarihinde 1 numaralı bağımsız bölüm maliki O... Turizm Petrol Yatırım İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ile kiracısı E... İnş. Tur. ve San. A.Ş. tarafından yapılan tüm inşaatların HMK nun 389, 390, 391, 392, 393 vd. maddeleri gereğince ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına, 19.04.2012 tarihinde de ihtiyati tedbir kararının basit onarımlar ve iç mekan kullanımına yönelik bölümünün kaldırılmasına, diğer yönlerden HMK nun 397/2. maddesi uyarınca karar kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir kararının devamına ayrıca gerekçeli kararın ( 6 ) numaralı hüküm fıkrasında "... 27.10.2011 tarihli ihtiyati tedbir kararına muhalefet yönünden, dosyadaki belgeler ve İstanbul 7.İcra Müdürlüğünün 2011/20301 esas sayılı infaz dosyasında tespit edilen 28.10.2011 tarihli infaz tutanağı ile davalı şirketler yetkililerinin tedbir kararlarından haberdar oldukları ve tespit edilen delil ve fotoğraflar ile de ortak alanlarda inşai faaliyette bulunarak ihtiyati tedbir kararına muhalefet ettikleri...", gerekçesi ile davalılar O... İnşaat A.Ş. sorumlusu M.O. ile E... İnşaat A.Ş. sorumlusu T.D`in HMK nun 398/1. maddesi uyarınca takdiren 1`er ay disiplin hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 398. maddesinde ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davrananların bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacaklarının öngörüldüğü; somut olayda verilen ihtiyati tedbir kararının haklarında disiplin hapsi verilen davalı şirket sorumlularına usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği ve bu kişilerin mahkemenin ihtiyati tedbir kararına muhalefet ettiklerine dair ortada bir delil de mevcut olmadığı geri çevirme kararı sonucu getirtilen belgelerle tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından;

SONUÇ : Mahkemenin gerekçeli kararının ( 6 ) numaralı bendinde M.O. ve T.D.için 1`er ay disiplin hapis cezası verilmesi doğru değil ise de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, gerekçeli kararın ( 6 ) numaralı bendinin tamamen metinden çıkartılmak 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı bentlerin numaralarının 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı bentler olarak değiştirilmek suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye onama harçlarının temyiz edenlere yükletilmesine, 26.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube