Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATI TEDBİR KARARINDA ETKİSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE NİHAİ KARARIN KESİNLEŞMESİNE KADAR SÜRER

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/18239

K. 2017/11125

T. 21.9.2017

• İHTİYATİ TEDBİR KARARI (Etkisinin Aksi Belirtilmediği Takdirde Nihai Kararın Kesinleşmesine Kadar Devam Edeceği - Hüküm Fıkrasında Tedbire Dair Aksi Yönde Bir Karar Verilmemesi Halinde Tedbir Kararının Etkisinin Kararın Kesinleşmesine Kadar Devam Edeceğinin Kabulü Gereği)

• İHTİYATİ TEDBİR KARARININ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEĞİ (İhtiyati Tedbir Kararının Etkisinin Kararın Kesinleşmesine Kadar Devam Edeceği - Hüküm Fıkrasında Aksine Bir Hüküm Bulunmaması Halinde İhtiyati Tedbir Kararının Devam Edeceği)

6100/m.397/2

ÖZET : İhtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi-borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçi borçlu vekilin icra mahkemesine yapmış olduğu başvurusunda, Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen 08.05.2012 tarihli tedbir kararına rağmen, alacaklı vekilinin haciz taleplerinin icra müdürlüğünce kabul edilmesi işlemi şikayet konusu yapılmıştır. Mahkemece, Asliye Hukuk Mahkemesi`nin tedbirin “dava sonuna kadar” verildiğini belirtmiş olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

Somut olayda, Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2012/185 E. - 2015/476 K. sayılı davasında verilen 08/05/2012 tarihli kararda, İskenderun 3. İcra Müdürlüğü`nün 2011/6015 Sayılı dosyasındaki takibin HMK`nın 389. maddesi uyarınca dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verildiği, aynı mahkemenin alacak davasının reddine dair 09/07/2015 tarihli kararında ise ihtiyati tedbir kararı hakkında bir hüküm kurulmadığı görülmektedir.

HMK`nın 397/2. maddesi gereğince; ihtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder. Somut olayda, haciz işlemleri ve şikayet tarihinde alacak davasının reddine dair karar henüz kesinleşmediğinden, ihtiyati tedbir kararının da “dava sonuna kadar” yani nihai karar kesinleşene kadar devam edeceği izahtan varestedir. Zira HMK`nın 397/2. maddesinde belirtilen “aksi belirtilmediği takdirde” ifadesinden anlaşılması gereken, hüküm fıkrasında tedbire dair aksi yönde bir hüküm verilmemesidir.

O halde mahkemece, Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen tedbir kararı kapsamında borçlunun şikayetinin kabulüyle duran takipte konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi-borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube