Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAAŞ HACZİ NEDENİYLE BORÇLUNUN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMAYAN MİKTAR BELİRLENEREK ŞİKAYETÇİNİN BU MİKTARLA SORUMLU OLDUĞUNA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2012/ 8790 
Karar: 2012 / 21570 
Karar Tarihi: 20.06.2012

ÖZET: Somut olayda, mahkemece, haciz müzekkeresinin tebliğ edildiği tarihten ödeme tarihine, işten ayrılmış ise ayrılma tarihine kadar, maaş haczi nedeniyle borçlunun maaşından kesinti yapılmayan miktar belirlenerek, şikayetçinin bu miktarla sorumlu olduğuna karar verilmesi gerekirken, bu husus araştırılmaksızın eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsiz olup, kararın bu nedenle kısmen bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla, şikayetçinin karar düzeltme nedenlerinin kısmen kabulü gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 355, 356) (818 S. K. m. 179)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 07.02.2012 tarih, 16995/2579 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hava Kandemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair karar düzeltme nedenleri yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine, borçlunun çalışmakta olduğu şirkete maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, kesinti yapılmaması nedeniyle İİK.nun 355 ve devamı maddeleri gereğince üçüncü şahıs şikayetçi şirketin İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdindeki hak edişlerine haciz konulduğu, anılan kurumca icra dosyasına 9.750,00 TL gönderildiği, şikayetçi şirketin, borçlunun Yeniden Doğuş Özel Eğitim Sağlık ve Rehabilitasyon Tic.Ltd.Şti.de çalıştığını, bu şirketin BK.nun 179.maddesi gereğince şikayetçi şirkete devredilmediğini, yalnızca şirketin bir malı olan rehabilitasyon merkezinin devralındığını, bu nedenle kesilmeyen maaş nedeniyle bir sorumluluğunun bulunmadığını, sorumlu kabul edilse bile maaştan kesilmeyen miktarın istenebileceğini belirterek haczin kaldırılması ve kesintilerin iadesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK`nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK`nun 355.maddesine göre, icra müdürü borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK`nun 356.maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır. Bu durumda, İİK.nun 355.maddesi hükümlerine riayet etmeyenlerin sorumluluğu, İİK.nun 356.maddesine göre, kesinti yapılmayan miktar ile sınırlıdır.

Somut olayda, mahkemece, haciz müzekkeresinin tebliğ edildiği tarihten ödeme tarihine, işten ayrılmış ise ayrılma tarihine kadar, maaş haczi nedeniyle borçlunun maaşından kesinti yapılmayan miktar belirlenerek, şikayetçinin bu miktarla sorumlu olduğuna karar verilmesi gerekirken, bu husus araştırılmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, kararın bu nedenle kısmen bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla, şikayetçinin karar düzeltme nedenlerinin kısmen kabulü gerekmiştir.

Sonuç: Şikayetçinin karar düzeltme nedenlerinin kısmen kabulü ile Dairemizin 07/02/2012 tarih ve 2011/16995 E.-2012/2579 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube