Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATI TEDBİR

T.C YARGITAY 
5.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 23013 
Karar: 2015 / 16811 
Karar Tarihi: 08.10.2015

MAHKEMESİ : Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 28/08/2015

NUMARASI : 2015/274Taraflar arasındaki ihtiyati tedbir talebinden dolayı yapılan yargılama sonunda: talebin reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

- K A R A R –

Temyize konu edilen ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararın, 6100 sayılı HMK`nun yürürlükte olduğu dönemde ittihaz olunduğu açıktır. HMK`nun 341.maddesi “İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.” hükmünü içermektedir. Ancak, aynı kanunun Geçici 3.maddesi ile de “Bölge Adliye Mahkemelerinin 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2.maddesi uyarınca Resmi Gazete`de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü getirilmiştir (Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme Kurulunun 21.02.2014 tarih ve 2013/1 Esas-2014/1 sayılı kararı).

Bu durumda, uyuşmazlığa, 1086 sayılı HUMK.nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanacağı sonucuna varılmaktadır.

Bu açıklamaların ışığı altında HUMK.nun 427.maddesine göre temyiz, mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı başvurulacak kanun yoludur. İhtiyati tedbir kararı ise, geçici nitelikte bir önlem olup, durum ve şartların değişmesi halinde değiştirilebileceğinden buna ilişkin mahkeme kararının temyiz edilme olanağı 1086 sayılı HUMK ve 6100 sayılı Kanunun ek 3.maddesine göre yoktur. 

Bu itibarla; temyiz edilme olanağı bulunmayan karara ilişkin temyiz talebinin REDDİNE, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 08/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube