Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
EMEKLİ SANDIĞINA BİLGİ VERMEK AMACIYLA DÜZENLENEN LİSTENİN SIRA CETVELİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI


T.C YARGITAY 
19.Hukuk Dairesi 
Esas: 2005/ 6586 
Karar: 2005 / 11935 
Karar Tarihi: 01.12.2005

 

ÖZET: İcra müdürlüğünce, Emekli Sandığı`na bilgi vermek amacıyla düzenlenen listenin, sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemez. Ne var ki, emekli ikramiyesinin birden fazla haczi halinde sıra cetveli düzenlenebilir; fakat somut olayda emekli ikramiyesi de henüz dosyaya gönderilmemiştir. Öte yandan davacıların, davalının listeye alınan alacak tutarına yönelik iddiası da, banka dekontları ile ispatlanabildiğinden istem, memur muamelesini şikayet niteliğindedir. Bu durumda mahkemece her iki iddianın da icra müdürlüğü işlemine yönelik olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 16, 83, 140, 142, 355) (5434 S. K. Ek m. 3)

Dava: Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı Dursun Sağlam vekili ile diğer davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı vekili kendisi ile müvekkilinin dava dışı borçlu Recep Kayaoğlu`dan olan alacağının tahsili için maaşına ve emekli ikramiyesine haciz koydurduklarını; düzenlenen sıra cetvelinde davalının alacaklı olduğu dosyanın ilk sıraya alındığını bildirerek sıra cetvelinin iptaline ve kendi alacaklı olduğu dosyanın birinci, müvekkilinin alacaklı olduğu dosyanın da ikinci sıraya alınmasına karar verilmesini; yine davalının alacak miktarının ödeme nedeniyle 2.000.000.000, TL. eksik hesaplanması gerektiğini talep ve dava etmiştir.

Davalı sıra cetveline yönelik davanın reddini istemiş, borçludan haricen 2.000.000.000, TL. aldığını duruşmada kabul etmiştir.

Mahkemece 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu`nun Ek 3 ve İİK. nun 83 ncü maddeleri uyarınca borçlunun sosyal yardım zamlarının haczedilemeyeceği, borçlunun emekli ikramiyesinin ilk olarak davalının dosyasından haciz konulduğu gerekçeleriyle sıra cetveline yönelik davanın reddine, davalıya isabet eden miktarın ise 2.000.000.000, TL düşürülmesine karar verilmiş, hüküm davacı ve diğer davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İcra ve İflas Kanunu`nun 140/I nci maddesi hangi hallerde sıra cetveli düzenleneceğini belirtmiştir. Maddeye göre sıra cetvelinin düzenlenebilmesi için satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi gerekir. Somut olayda dosyaya intikal etmiş bir para bulunmamaktadır. Uyuşmazlık İcra ve İflas Kanunu`nun 83/II ve 355 nci maddeleri gereğince maaş ve daha sonra emekli maaşı kesintisine ilişkindir. Maaş üzerinde birden fazla haciz varsa bunlar sıraya konur ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Açıklanan durum karşısında icra müdürlüğünce, TC. Emekli Sandığı`na bilgi vermek amacıyla düzenlenen listenin, İİK. nun 140 ncı maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemez. Ne var ki, emekli ikramiyesinin birden fazla haczi halinde sıra cetveli düzenlenebilir; fakat somut olayda emekli ikramiyesi de henüz dosyaya gönderilmemiştir.

Öte yandan davacıların, davalının listeye alınan alacak tutarına yönelik iddiası da, banka dekontları ile ispatlanabildiğinden istem, memur muamelesini şikayet (İİK.m.16) niteliğindedir.

Bu durumda mahkemece her iki iddianın da icra müdürlüğü işlemine yönelik olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 01.12.2005 günü oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube