Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BAŞVURUNUN SINIRDAN REDDİ

T.C YARGITAY 
15.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 2029 
Karar: 2017 / 3465 
Karar Tarihi: 17.10.2017

... İnş. Eml. Gıda San. Nak. Tic. Ltd. Şti. ile ... Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) arasındaki davadan dolayı ... 19. Asliye Hukuk Hakimliğinin 08.11.2016 gün ve 2015/399-2016/453 sayılı kararına karşı davacı vekili tarafından Bölge Adliye Mahkemesi`ne istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi Başkanlığı`nca verilen 22.06.2017 gün ve 2017/198-317 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

HMK geçici 1/2. madde gereğince 01.10.2011 tarihinden önce açılmış davalar yönünden HMK’da belirtilen temyize ilişkin parasal sınır da uygulanmayacaktır. 30.09.2011 tarihinden sonra açılan davalar için ise HMK hükümlerine göre temyize tabi olması halinde HMK’daki kesinlik sınırı uygulanacaktır.

Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi`nin miktar veya değeri kırkbin Türk lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararları verildiği anda kesin olup temyiz edilemez (HMK 362/1-a). Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, bu kırkbin Türk liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü kırkbin Türk lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir (HMK 362/2). Yukarıdaki 40.000,00 TL’lik parasal sınır 25.000,00 TL iken 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun`un 42. maddesiyle yapılan değişiklikle 40.000,00 TL olmuştur. Aynı Kanun`la HMK’ya eklenen ek 1. madde gereğince bu miktarlar 2017 ve sonrası yıllarda her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılacak ve artırım sırasında 10,00 TL kesirleri dikkate alınmayacaktır. Bu hükümlere göre hesaplama yapıldığında Bölge Adliye Mahkemesi kararları yönünden 2017 yılı için temyiz kesinlik sınırı 41.530,00 TL’dir. 

Temyiz dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara ilişkin olursa, kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi temyiz dilekçesinin reddine karar verir ve 344`üncü maddeye göre yatırılan giderden karşılanmak suretiyle ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder (HMK 346/1 ve 366). Temyiz edilen karar kesin olduğu halde bu konuda inceleme yapılıp karar verilmeksizin dosya Yargıtay’a gönderilmiş ise 01.06.1990 tarih 1989/3 Esas, 1990/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince dosyanın mahalline çevrilmesine gerek olmaksızın Yargıtay tarafından da temyiz talebinin reddine karar verilebilir. Bu İçtihadı Birleştirme Kararı HUMK hükümleri nedeniyle verilmiş 

olsa da HMK’daki benzer düzenlemeler de aynı yorum ve sonucu gerektirdiğinden HMK hükümlerine göre temyiz yönünden de uygulanmalıdır.

Yukarıda sözü edilen kurallar ve yapılan açıklamalarla birlikte somut olay değerlendirildiğinde; temyize konu karar 22.06.2017 tarihinde verilmiş olup dava tarihi 30.09.2011 tarihinden sonra olduğundan, temyiz kesinlik sınırı 41.530,00 TL`dir. Dava konusu edilen alacak miktarı 41.183,75 TL olup, davanın reddine dair ilk derece mahkemesi kararına yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi üzerine davacı tarafından başvurunun reddedildiği 41.183,75 TL nedeniyle temyiz talebinde bulunulmuş olup bu miktar temyiz kesinlik sınırının altında kalmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi tarafından bu konuda temyiz dilekçesinin reddine karar verilebileceği gibi, verilmemiş olması halinde Yargıtay`ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.

Bu nedenle temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin, mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE, ödediği temyiz peşin ve Yargıtay başvurma harçlarının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, HMK 302/5 ve 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi`ne gönderilmesine 17.10.2017 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube