Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVALILARCA ELEKTRİKSU VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ KESİLEN DAVACININ KESİNTİLERİN HAKSIZ OLDUĞUNU KANITLAYARAK OLUŞAN ÇEKİŞMENİN SONA ERMESİNİ İSTEME HAKKI OLDUĞU

T.C YARGITAY 
3.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 12201 
Karar: 2017 / 9916 
Karar Tarihi: 13.06.2017

ÖZET: Davalılar tarafından elektriği, suyu ve iklimlendirme sistemleri kesilen davacı, borcunun bulunmadığını, kesintilerin haksız olduğunu kanıtlayarak oluşan çekişmenin sona ermesini isteme hakkına sahiptir ve bu hususun tespitini istemekte hukuki yararı bulunmaktadır. Bu durumda Mahkemece, talepler hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilerek çekişmenin giderilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

(6100 S. K. m. 114, 397)
 
Taraflar arasındaki ihtiyati tedbir konulması talebine ilişkin davanın mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
 
Davacı, dava dışı H. A.Ş. ile yapılan 24.07.2008 tarihli 15 yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olduğu taşınmazın perakende satış mağazası olarak kiralandığını, H. A.Ş.`nin tüm aktif ve pasifleri ile M. Enerji Üretim A.Ş.`ye devredilmesi ile kiraya veren sıfatının bu şirkete geçtiğini, kira sözleşmesi gereğince davalı kiraya verenin sağlaması gereken elektrik su ve iklimlendirme hizmetinin davacının zor duruma düşürülmesi için kesildiği, Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/1 D.İş sayılı dosyası ile ihtiyati tedbir kararı ile hizmetlerin yeniden verildiğini belirterek, müvekkili şirket tarafından işletilen mağazaya davalı tarafından yapılan haksız müdahalenin önlenerek elektrik, su ve iklimlendirme hizmetinin kesilmesinin haksızlığının tespiti ile mağazanın elektrik, su ve iklimlendirme hizmetlerinin kesintiye uğratılmadan sağlanması hususunda mahkemenin 2015/1 D.İş dosyasında verilen ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmesini talep etmiştir.
 
Davalılar, davanın reddini istemişlerdir.
 
Mahkemece; tedbir kararının halihazırda geçerliliğini koruduğu tedbirin kaldırılması yada devamı yönünde mahkemenin 2014/630 esas sayılı dosyaya talep sunulması mümkün olduğu, davacının, davanın açılmasında hukuki yarar yokluğundan reddine; karar verilmiştir.
 
HMK 114/1 - h. maddesinde; Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması, dava şartları arasında sayılmıştır.
 
HMK nın 397/2. maddesinde; "İhtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder" düzenlemesi bulunmaktadır.
 
Somut olayda; Mahkemece, elatmanın ihtiyati tedbir kararı ile önlendiği gerekçesi ile elatmanın önlenmesine ilişkin talep yönünden hukuki yarar yokluğu nedeniyle davanın reddine dair hüküm oluşturulmuştur. Mahkemenin 2014/610 esas sayılı dosyasında davacı ... Yön. Dan... Tic. A.Ş tarafından kira bedellerinin kendine ödenmesi talebiyle açılan davada mahkemece kiraya verenin M. Enerji Elektrik Üretim A.Ş. olduğu gerekçesi ile davanın reddine ve tevdi mahalli tayini kararının davanın kesinleşmesine kadar devamına karar verilmiştir. Mahkemenin 2015/1 D.İş dosyasında 08.01.2015 tarihli talep üzerine aynı tarihte verilen ihtiyati tedbir kararı ile vaki elektrik ve su kesintisine son verilerek elektrik ve suyun yeniden verilmesine ayrıca sonlandırılan iklimlendirme hizmetlerinin de yeniden sağlanmasına, tedbir kararının yine aynı mahkemenin 2014/630 esas sayılı dosyasında verilen karar kesinleşinceye kadar devamına karar verilmiştir. Mahkemenin 2014/43 D.İş dosyasında 21.07.2014 tarihli talep üzerine aynı tarihte verilen ihtiyati tedbir kararı ile elektrik ve suyunun kesilmesinin tedbiren durdurulmasına ve 1 ay içinde esasa dair dava açılmadığı takdirde ihtiyati tedbir kararının kendiliğinden kalkacağına karar verilmiştir. Bahsi geçen dosyalarda Mahkeme kararında ihtiyati tedbirin etkisinin kararın kesinleşmesi ile veya 1 ay içinde dava açılmadığı takdirde tedbirlerin kalkacağını belirtmiştir. Bu durumda taraflar arasındaki çekişme de devam edecektir. Diğer anlatım ile, davalılar tarafından elektriği, suyu ve iklimlendirme sistemleri kesilen davacı, borcunun bulunmadığını, kesintilerin haksız olduğunu kanıtlayarak oluşan çekişmenin sona ermesini isteme hakkına sahiptir ve bu hususun tespitini istemekte hukuki yararı bulunmaktadır. Bu durumda Mahkemece, talepler hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilerek çekişmenin giderilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
 
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
 
Sonuç; Yukarıda açıklanan nedenler ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK`nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.06.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube