Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İLK DERECE MAHKEMELERİNCE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR TALEPLERİNİN REDDİ VEYA BU TALEPLERİN KABULÜ HALİNDE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN İSTİNAF YOLU YERİNE TEMYİZ YOLUYLA İNCELENEMEYECEĞİ


T.C YARGITAY 
7.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 4890 
Karar: 2015 / 2342 
Karar Tarihi: 24.02.2015

ÖZET: Davacı vekili ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin mahkeme kararını temyiz etmiş ise de; Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu`nun kararı ile ilk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilen kararların Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar istinaf yolu yerine temyiz yoluyla incelenemeyeceği, bu kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu karara bağlandığından, davacı(itiraz eden) vekilinin temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

(6100 S. K. m. 390)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda ihtiyati tedbir talebinin reddine dair mahkeme kararının davacı vekili tarafından Yargıtay`ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı F. D. tarafından davalı T.. İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Tic A.Ş. aleyhine açılan bir kısım işçilik alacağı talebine ilişkin davada; davacı vekilince müvekkilinin hak ve alacaklarının dava boyunca güvence altına alınabilmesi ve dava sonunda infazının sağlanabilmesi için davalının tespit edilecek mal varlığına üçüncü şahıslara devrinin engellenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece tedbir talebinin reddine karar verilmiştir. 

Davacı vekili ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin mahkeme kararını temyiz etmiş ise de; Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu`nun 21.02.2014 tarihli ve 2013/1 Esas 2014/1 Karar sayılı kararı ile ilk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilen kararların Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar istinaf yolu yerine temyiz yoluyla incelenemeyeceği, bu kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu karara bağlandığından, davacı(itiraz eden) vekilinin temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle davacı vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 24.02.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube