Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BANKANIN GÖREVLİSİ HAKKINDA AÇILAN CEZA DAVASINDA VERİLECEK HÜKMÜN BU DAVANIN SONUCUNU ETKİLEYECEK NİTELİKTE OLDUĞU

T.C YARGITAY 
18.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 22395 
Karar: 2015 / 2671 
Karar Tarihi: 24.02.2015

ÖZET: Davacı adına davalı bankadaki A…Sigorta hesabına yatırılan tazminat bedelinin bankadan çekilmemesi yönündeki mahkemece alınan tedbir kararına aykırı olarak davalı İ. tarafından çekilmesi sebebiyle davacının istediği maddi tazminat yönünden davalı bankanın görevlisi hakkında L… 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ceza davasında verilecek hüküm, bu davanın sonucunu etkileyecek nitelikte olduğundan: bu davanın bekletici sorun yapılıp sonuçlanmasından sonra hasıl olacak duruma göre bir karar verilmesi yerine, davalı banka yönünden eksik incelemeyle davacının maddi tazminat isteminin reddi doğru görülmemiştir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 398) (4721 S. K. m. 405)

Dava: Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

Karar: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının 18.9.2010 tarihinde trafik kazası geçirdiğini, bilinç kaybı sebebiyle babası davalı İ.`in vasi atandığını, daha sonra ise davacıya vasi tayini gerekmediğinden vesayet kararının kaldırıldığını, trafik kazası sebebiyle A.. A Ş. tarafından tazminat ödenmesi gündeme gelince 31.7.2012 tarihinde tazminatın ödenmemesi yönünde mahkemeden tedbir kararı alındığını, bu kararın Akbank Lüleburgaz Şubesine teslim edilmesine rağmen davalı vasi İ.`in davacıya ait tazminat bedelini Akbank Çorlu Emlak Konut Şubesinden çektiğini, kısıtlıya ait bu paranın çekilmesinden vesayet hükümleri uyarınca davalı vasi İ.`in, mahkeme tedbir kararına uymayan davalı bankanın sorumlu olduğunu, ayrıca davacının bu dönemde manevi olarak da sıkıntılar çektiğini ileri sürerek 10.000tl manevi tazminat ile 122.593tl maddi tazminatın faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş: Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle 122.593tl maddi tazminatın faiziyle birlikte davalı İ.`den tahsiline, maddi tazminat talebinin davalı banka yönünden, manevi tazminat talebinin de her iki davalı yönünden reddine karar verilmiştir. 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. 

Ancak; 

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 398. maddesinde: ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına dair emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimsenin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Dosyadaki bilgi ve belgelerden: davacı O.`ın 18.9.2010 tarihinde trafik kazası geçirdiği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun 405. maddesi uyarınca babası davalı İ.`in 4.7.2011 tarihinde vasi atandığı, Lüleburgaz Devlet Hastanesinin 27.9.2012 tarihli raporu uyarınca kısıtlı O.`a vasi tayini gerekmediğinden 17.10.2012 tarihinde vesayetin kaldırılmasına karar verildiği, trafik kazası sebebiyle A.. A Ş. tarafından tazminat ödenmesi gündeme gelince 31.7.2012 tarihinde tazminatın vasi dahil kimseye ödenmemesi yönünde mahkemeden tedbir kararı alındığı, işin aciliyeti gereği bu kararın Akbank Lüleburgaz Şubesine davacı O. vekili tarafından elden teslim edilmesine rağmen davalı vasi İ.`in 1.8.2012 tarihinde davacıya ait tazminat bedelini Akbank Çorlu Emlak Konut Şubesinden çektiği, kısıtlıya ait bu paranın davacıya verildiğinin kanıtlanamadığı, çekilip iade edilmeyen tazminat bedelinden vesayet hükümleri uyarınca davalı vasi İ.`in sorumlu olduğu, mahkeme tedbir kararına rağmen paranın çekilmesi sebebiyle davalı banka görevlisi S. A. hakkında görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması için açılan Lüleburgaz 2. Asliye Ceza Mahkemesi`nin 2013/282 Esas sayılı davasının derdest bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Davacı adına davalı bankadaki A.. hesabına yatırılan tazminat bedelinin bankadan çekilmemesi yönündeki mahkemece alınan tedbir kararına aykırı olarak davalı İ. tarafından çekilmesi sebebiyle davacının istediği maddi tazminat yönünden davalı bankanın görevlisi hakkında Lüleburgaz 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ceza davasında verilecek hüküm, bu davanın sonucunu etkileyecek nitelikte olduğundan: bu davanın bekletici sorun yapılıp sonuçlanmasından sonra hasıl olacak duruma göre bir karar verilmesi yerine, davalı banka yönünden eksik incelemeyle davacının maddi tazminat isteminin reddi doğru görülmemiştir. 

Sonuç: Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı yararına takdir edilen 1.100,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 24.02.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube