Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GECİKME SEBEBİYLE BÜYÜK BİR SAKINCANIN YAHUT CİDDİ BİR ZARARIN DOĞMASINDAN ENDİŞE EDİLMESİ

T.C YARGITAY
7.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/ 7715
Karar: 2013 / 12014
Karar Tarihi: 27.06.2013

ÖZET: İhtiyati tedbir isteminin koşulları oluşmadığı anlaşılmakla davalının (Göksu Edaş) Akedaş`ın itirazının kabulüne karar verilmesi gerekir. Anılan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

(6100 S. K. m. 389) (4721 S. K. m. 2)

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay`ca duruşmalı olarak incelenmesi ihtiyati tedbir talebine itiraz eden Göksu Edaş (Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.) Müessese Müdürlüğü tarafından istenilmiş ve isteğin süresinde olduğu anlaşılmış ise de duruşma masrafları yatırılmadığından duruşma isteminin reddine, dosyanın duruşmasız olarak incelenmesine karar verildi. Gereği düşünüldü:

Karar: Uyuşmazlık, tarımsal sulama abonesi S... Sulama Birliği üyesi çiftçilerin bir kısmının talebi üzerine mahkemece 14.6.2012 günü Sulama Birliğinin borçlarından dolayı kesilen elektriğinin açılmasına yönelik olarak <10.000,00 TL teminat karşılığında verilen> ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine dair verilen kararın temyizine ilişkindir.

H.M.K.nun 389/1. maddesinde <mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme sebebiyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle büyük sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği> belirtilmiştir.

Somut olayda, ihtiyati tedbir talebinde bulunanlar Göksu Edaş (Akedaş)`ın tarımsal sulama abonesi olup da yüklü miktarda borcu bulunan S... Sulama birliğinin üyeleridir. Elektriğin kesilme nedeni S... Sulama Birliğinin biriken borçlarını ödememesi olup, tedbir talebinde bulunanlar ise Sulama Birliğinin elektriğinin açılmasını isteyen birlik üyeleridir. Her ne kadar birlik üyesi gerçek kişilerin elektriğin kesilmesinden doğrudan etkilenmeleri söz konusu ise de üyesi bulundukları Birliğin borçlarını ödemesi konusunda girişimde bulunmaları yerine kendi adlarına tedbir talep ederek elektriğin bağlanmasını talep etmeleri (Akedaş) Göksu Edaş`ın alacağının tahsilini önleyecek şekilde borcu doğuran elektrik akımının bağlanmasını sağlamaya dönük olup, söz konusu talep Medeni Kanunu`nun 2. maddesi anlamındaki hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğurur ki böyle bir sonuç hukuken korunamaz.

O halde, ihtiyati tedbir isteminin koşulları oluşmadığı anlaşılmakla davalının (Göksu Edaş) Akedaş`ın itirazının kabulüne karar verilmesi gerekir. Anılan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde ilgilisine iadesine, 27.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube