Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI MUHALEFETTEN DOLAYI BİR AY (TAZYİK) DİSİPLİN HAPSİ VERİLDİĞİ

T.C YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/ 17616
Karar: 2016 / 9897
Karar Tarihi: 02.06.2016

Yargıtay Kararı

ESAS NO : ...

KARAR NO : ...

T.C.

...

...ESAS NO : ...

KARAR NO : ...

...

MAHKEMESİ : ...

TARİHİ : ...

NUMARASI : ...

DAVACI : ...

DAVALILAR : ...Taraflar arasındaki tedbire muhalefet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın..... yönünden kabulüne, diğer davalılar yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı .... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili şikayet dilekçesinde, ... 22.02.2013 tarihli ve ... yevmiye nolu ihtarnamesi ile müvekkili ile.... arasındaki finansal kiralama sözleşmesinin feshedilmesine rağmen davalının borcunu ödememesi ve kiralananı teslim etmemesi üzerine,.... Asliye ... sayılı dosyasında ihtiyati tedbir kararı alındığını, ancak davalı tarafın tedbire konu 1 adet Sumıtomo marka paletli ekskavatoru teslim etmeyip, saklamak suretiyle tedbire muhalefet ettiğini belirterek, .....`nin yetkilileri ile ortaklarının HMK`nun 398. maddesi uyarınca disiplin hapsi ile cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı.... vekili 11.12.2013 havale tarihli dilekçesinde; müvekkilinin ...`ndeki hisselerinin 19.09.2012 tarihinde ...`ya devredildiğini, anılan bu devirden sonra müvekkilinin şirketteki yetkilerinin sona erdiğini belirterek, talebin reddini savunmuştur.

Davalı .... vekili 04.2.2014 havale tarihli dilekçesinde, müvekkilinin... yevmiye nolu tasdikli hisse devri sözleşmesi ile hisselerinin tamamını 31.01.2013 tarihinde....`ya devrettiğini, ihtiyati tedbir kararının verildiği tarihte şirket ortağı olmadığını belirterek, talebin reddini savunmuştur.

Davalı ..... 28.11.2013 tarihli duruşmaya katılarak; ``...şirketteki hissesini... ayında .....`ya devrettiğini..`` beyan edip, talebin reddini savunmuştur.

Davalı..... 28.11.2013 tarihli duruşmaya katılarak; ``...kendisi üzerindeki %45 `in %40`ı oranına denk gelen hissesini 09.01.2012 tarihinde ..... isimli kişiye sattığını, 09.11.2012 tarihinden sonra şirkette yöneticilik yetkisinin kalmadığını...```` beyan edip, talebin reddini savunmuştur.

Davalı ..... 04/02.2014 tarihli duruşmaya katılarak; ``......`nin %80 hissesini 2012 yılında aldığını, ayrıca bu şirketin temsilcisi olduğunu, davaya konu malzemelerin iadesine ilişkin bilgisi olmadığını`` beyan ederek talebin reddini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin ... ... sayılı dosyasında 06.05.2013 tarihinde, davaya konusu finansal kiralamaya ilişkin malların tedbiren davalı şirketten alınıp davacıya teslimine dair verilen kararın,......sayılı dosyasında işleme konulduğu, talimat haciz tutanaklarına göre finansal kiralamaya konu mallardan sadece bir tanesinin, Kemalpaşa İcra Müdürlüğü`nün ... talimat sayılı dosyasında mahalde görüldüğü, tedbir kararı verilen malların tümünün davacıya teslim edilmediğinin, tedbirin yerine getirilemediğinin ve muhafaza altına alınamadığının açıkça anlaşıldığı, icra takip dosyasında davalı şirkete çıkartılan mal teslimine ve tedbire uyulması tebligat parçasının davalı şirketin Demirciler adresine usulünce tebliğ olunduğu, yine kiralamaya konu malların tesliminin talep edildiği tebligatın tebliğ tarihi olan 19.06.2013 tarihi itibariyle davalı şirketin celp olunan ticaret sicilindeki şirket kayıtlarına göre, 08.02.2013 tarihli ve 8254 sayılı ticaret sicili gazetesi nüshası uyarınca şüphelilerden .....`nın davalı şirketin bu tarihten itibaren 5 yıl süre ile şirket müdürlüğüne atandığı ve tedbire muhalefet tarihi itibariyle şirket müdürünün ... olduğu, diğer şüphelilerin tedbire muhalefet tarihi itibariyle şirketi temsil ve müdürlük yetkilerinin bulunmadığı gerekçesiyle, muhalefet tarihindeki şirket müdürü olan.....`nın HMK`nun 398. maddesi uyarınca takdiren bir ay disiplin hapsi ile cezalandırılmasına, kesinleşmesinden itibaren kararın infazına, diğer şikayet olunanlar .... hakkındaki şikayet talebinin ise reddine karar verilmiş, hüküm davalı ..... tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı .....`nın yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02/06/2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.......Aslı gibidir.

Karşılaştırıldı. ...KARŞI OY YAZISIMahkemece finansal kiralamaya ilişkin iki adet iş makinesinin davalı şirketten alınarak yediemin sıfatıyla davacı şirkete teslimine ilişkin ihtiyati tedbir kararı verilmiş ve icra müdürlüğünce bu kararın icrası sırasında davalı şirketin şantiyelerinde yapılan araştırmalarda bu iş makinelerinden birisi bulunarak davacıya teslim edilmiş ancak diğeri bulunamamış bunun üzerine davalı şirkete bulunamayan iş makinesi için teslim muhtırası çıkarılmıştır. Bu muhtıranın tebliğine rağmen iş makinesinin teslim edilememiş olması nedeniyle muhtıranın tebliğ tarihinde davalı şirket yetkilisi ... hakkında HMK`nun 398. maddesi gereğince BİR AY DİSİPLİN HAPSİ ile cezalandırılması yolunda hüküm kurulmuştur.

Somut olayda bu suçun oluşması için şirket temsilcisi...`nın ihtiyati tedbirin icrasına mukavemet etmesi veya uygulandıktan sonra ihtiyati tedbire konu iş makinesini geri almaya çalışması gerekir. Kaldı ki bu iş makinesinin davalı şirketten çalındığı ve bu konuda C. Savcılığına şikayette bulunulduğu savunması vardır.

Bu bakımdan yerel mahkeme kararının ... yararına bozulması gerektiği görüşünde olduğumdan saygıdeğer çoğunluğun onama kararına muhalifim. 02/06/2016...
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube