Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İLİŞKİN TAZNMİNAT DAVASI ESASA İLİŞKİN KARAR VERECEK OLAN MAHKEMEDE AÇILIR

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/ 8505
Karar: 2016 / 6549
Karar Tarihi: 13.06.2016

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 06.05.2015 tarih ve 2014/1988-2015/433 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin yatak yüzü kumaşı üretiminde bulunduğunu davalının "erimiş polimer baskı metodu ile üretilen yatak yüzü kumaşı" başlıklı patent konusu usulün müvekkil tarafından kullanıldığı iddiasıyla müvekkil aleyhine ihtiyati tedbir karan alınmasını talep ettiğini, talebinin kabul ederek müvekkilin Çok Amaçlı Kaplama ve Lamine MRBL 2400 Vario f`Hotmelt makinesinde söz konusu patent konusu usul kullanılarak üretildiği iddia edilen laminasyonlu yatak yüzü kumaşlarına ve Holmelt makinesine el konulmasına ve bu lininlerin ASB sınırlarına giriş ve çıkışının yasaklanmasına karar verdiğini, yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde Holmelt makinesinde birden fazla laminasyon ve diğer usuller kullanılarak yatak yüzü kumaşı üretiminde bulunulduğunun tespit edildiğini, bunun üzerine ihtiyati tedbirin kaldırıldığını, Müvekkilin yatak yüzü kumaşı üretiminin sadece %l0`unun altında kalan kısmının, davalının patenti ile hiçbir şekilde benzer olmayan laminasyon usulü ile yapıldığını, müvekkilin fabrikasında yapılan yatak yüzü kumaşı üretiminin %90 ve daha fazlasının tedbire konu olmayan başkaca usuller kullanılarak yapıldığını, davalının müvekkilin müşterilerine noter kanalı ile gönderdiği ihtarnameler ile müvekkilin tüm yatak kumaşı üretiminin patent haklarının ihlali suret ile yapıldığı tespitinde bulunulduğunu iddia ettiğini ve müşteriler nezdînde bu iddiaların doğruluğu yönünde bir intiba oluşturduğunu, bu şekilde müvekkili müşterileri nezdinde küçük düşürdüğünü, müvekkilin iş ve emtiaları hakkında kasıtlı olarak kötüleyici ve incitici beyanlarda bulunduğunu, davalının bu davranışlarının açıkça haksız rekabet teşkil ettiğini, müvekkili maddi ve manevi zarara uğrattığını belirterek; davalının söz konusu fiilleri ile bulunduğu haksız rekabetin tespitine ve davalının bu eylemlerinden menine, davalının haksız rekabet oluşturan bu eylemleri sebebiyle oluşan maddi durumun ortadan kaldırılarak yanlış ve yanıltıcı beyanlarının düzeltilmesine, haksız rekabet teşkil eden eylemler sebebiyle zarara uğrayan müvekkil lehine 500 000 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, dava sonunda hükmedilecek tazminatın tahsilinin temini için davalının taşınmazları üzerinde tedbîr konulmasına, mahkeme kararının kesinleşmesi ile eski hale dair verilen ilamın hüküm fıkrasının masrafı davalıdan karşılanmak üzere Türkiye genelinde yayınlanan ve tirajı yüz binin üzerinde olan iki ayrı gazetede birer hafta ara ile üç kez yayınlanmasına, ve davalının eylemelerinin durdurulması yönünde teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, hükümsüz kılınana kadar patentten doğan hakların kullanılmasının yasal olduğunu ve haksız rekabet oluşturmadığını belirterek davanın reddedilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, basiretli tacir gibi davranmayan davalının, davacının müşterilerine gönderdiği ihtarnamenin, davacının ürünlerini ve faaliyetlerini kötüler nitelikte, yanlış, yanıltıcı ve gereksiz yere incitici açıklamalar olduğundan haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle, davacının haksız rekabet davasının kabulüne, davalı tarafından davacının müşterilerine gönderilen ihtarnamelerde yer alan davacının tüm yatak yüzü kumaş üretiminin davalının patent hakkının ihlali suretiyle yapıldığının tespit edildiği, bu sebeple müşterilerin davacı ... tekstilten yatak yüzü kumaşı almaması gerektiği, aksi halde davalının yasal koruma yollarına başvuracağı, müşterilerin ihtiyacı olan yatak kumaşını kendisinden satın alabileceği ifadelerinin, davacının ürünlerini ve faaliyetlerini kötüler nitelikte yanlış yanıltıcı ve gereksiz yere incitici açıklamalar oluşturduğu ve böylece TTK 56 - 57/1 maddesine (yeni TTK 54-55/1) göre haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti ile, bu rekabetin önlenmesine, kararın ilanına, davacının manevi tazminat davasının kısmen kabulüne ve takdiren 15.500,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren değişen ve değişecek olan yasal faiz oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, karar verilmiştir.

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Dava haksız ihtiyati tedbir sebebiyle tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalı tarafın patent hakkına dayalı olarak müvekkiline ait mallar üzerine ihtiyati tedbir koydurmak ve müvekkilini müşterileri nezdinde kötülemek suretiyle müvekkilinin zarara uğramasına yol açtığı iddiasıyla tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalı ise, davacıya ait mallara, tescilli patent hakkına dayalı olarak el konulduğunu, söz konusu eylem sebebiyle ... Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi`nde açtığı tazminat davasının sürdüğünü davaya bakma görevinin bu mahkemeye ait olduğunu ve davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

1- 6100 sayılı HMK`nın 399/2. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, haksız ihtiyati tedbir sebebiyle uğranılan zararın tazmini davasının, esas hakkındaki davanın görüldüğü ve karara bağlandığı mahkemede açılması gerekir. Mahkemenin görevli olup olmadığı hususu HMK 114/1-c maddesi uyarınca "dava şartı" niteliğinde olup yargılamanın her aşamasında ve re`sen gözetilmelidir.

Somut olayda, davalı tarafından tescilli patent hakkına dayalı olarak açılan davanın ... Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi`nin 2011/219 Esas sayılı dosyasında devam ettiği dikkate alındığında bu dosya kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararının haksız olup olmadığı, isnat edilen eylemlerin davalının patentten doğan hakların kullanımı kapsamında kalıp kalmadığının da HMK 399/2. maddesi uyarınca ... Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından yapılacak yargılama sonucu belirlenmesi gerekirken, görevli olmayan Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından işin esasına girilerek davaya bakılması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle yerel mahkemece verilen kararın yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan gerekçeyle davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte yer alan nedenlerle taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, 13.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube