Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YİBK KARARINA RAĞMEN YARGITAY BU KARAR HİLAFINA KARAR VERMİŞ

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/ 5994
Karar: 2017 / 2241
Karar Tarihi: 19.09.2017

Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde dava dışı 3. kişi ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu`nun 21.02.2014 tarih ve 2013/1 Esas, 2014/1 Karar sayılı ilamında; ilk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilen kararların bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar istinaf yolu yerine temyiz yoluyla incelenemeyeceği öngörülmüştür. Temyizi kabil olmayan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 1989/3 Esas, 1990/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, Yargıtay tarafından da karar verilebileceğinden, talepte bulunan dava dışı 3. kişi Filiz Kılıçarslan’ın ihtiyati tedbirin kaldırılması talebinin reddine ilişkin karara yönelik temyiz isteminin HUMK`nın 432/4. madde hükmü uyarınca reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, talepte bulunan dava dışı 3. kişi ...n`ın temyiz isteminin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube